Plan för attraktiv arbetsgivare

Plan för attraktiv arbetsgivare beskriver stadens ambitioner som arbetsgivare och vilka områden vi vill fokusera särskilt på under de närmsta åren, för att lyckas ta nästa steg mot Helsingborg 2035.

Planen tar avstamp i medarbetar- och ledarpolicyn och arbetsgivarpolicyn. Dessa styrdokument beskriver våra löften som arbetsgivare och vilka förväntningar vi har på stadens medarbetare och ledare. Tillsammans utgör de grunden för hur Helsingborgs stad ska vara som arbetsgivare.

Planen innehåller tre stadsgemensamma fokusområden: Stadens som möjliggörare, Förutsättningar för utveckling och Digital mognad. Genom att fokusera på dessa områden vill vi möjliggöra för medarbetarna att skapa största möjliga värde för de vi är till för – alltså invånare, näringsliv och föreningsliv i Helsingborg.

Plan för attraktiv arbetsgivare (pdf 1,02 MB).