Vi tycker till

Varje år genomförs en medarbetarenkät i Helsingborgs stad. Resultatet från enkäten visar hur vi uppfattar vår arbetsgivare.

Det stadsövergripande resultatet för 2019 visar ett starkt och hållbart medarbetarengagemang och en majoritet av medarbetarna upplever sitt arbete som meningsfullt.

Stadens HME-index (Hållbart medarbetarengagemang) visar positiva värden inom områdena motivation, ledarskap och styrning. Indexet är 81 av 100 möjliga, ett starkt och högt resultat i förhållande med det nationella genomsnittet. Läs mer om HME på skl.se.

Under året arbetar stadens alla chefer vidare med resultatet för att fortsätta att utvecklas som attraktiv arbetsgivare.

Medarbetarenkät 2019 (pdf 2 MB)

Om enkäten

I oktober 2019 skickades enkäten ut till alla tillsvidareanställda och visstidsanställda. 83 procent engagerade sig och svarade.