Vi tycker till

Varje år genomförs en medarbetarenkät i Helsingborgs stad. Resultatet från enkäten visar hur vi upplever vårt arbete, vår arbetsplats och vår arbetsgivare.

Det stadsövergripande resultatet för 2018 visar att vi är stolta över vårt arbete, att det vi gör känns meningsfullt, att vi är engagerade och att vi gärna rekommenderar Helsingborgs stad som arbetsgivare.

Stadens HME-värde (Hållbart medarbetarengagemang) är 81 av 100 möjliga, ett starkt resultat och högre än det nationella genomsnittet. Läs mer om HME på skl.se.

Upplevelsen av stadens ledarskap är fortsatt positivt och den högsta siffran ger vi på frågan om den närmaste chefen visar förtroende för oss och ger oss förutsättningar för att ta ansvar i vårt arbete. Men vi har fortsatt svårt att hitta balans mellan arbete och fritid samt en rimlig arbetsbelastning.

Under året arbetar stadens alla chefer vidare med resultatet för att fortsätta att utvecklas som attraktiv arbetsgivare.

Medarbetarenkät 2018 (pdf 2 MB)

Om enkäten

I oktober 2018 skickades enkäten ut till alla tillsvidareanställda och visstidsanställda. 82 procent engagerade sig och svarade vilket är den högsta svarsfrekvensen hittills.

Enkäten består av sju frågeområden:

  • arbetsmiljö/arbetsförhållanden/arbetssituation
  • dialog, delaktighet och samverkan
  • medarbetarskap
  • ledarskap
  • jämställdhet, mångfald och likabehandling
  • uppdraget
  • helhetsattityd