Varför WorkWalk?

Helsingborgs stad vill kraftsamla arbetet för att sänka arbetslösheten och skapa bättre möjligheter för företagens kompetensförsörjning. Besöksnäringen är en viktig bransch för staden i dess snabba tillväxt och sysselsätter väldigt många unga och utlandsfödda. Besöksnäringens viktigaste resurs är de människor som arbetar i näringen.

Enligt Region Skånes arbetsmarknadsanalyser kommer efterfrågan på utbildad arbetskraft inom restaurang- och livsmedel att öka med närmare 20 procent i Skåne. Redan idag finns det en stor kompetensbrist inom flera yrken som ryms inom besöksnäringen. Enligt branschorganisationen Visita uppger sju av tio medlemsföretag att det är svårt att rekrytera medarbetare med rätt utbildning.

Under 2017 har ett antal företrädare för besöksnäringen, staden och Arbetsförmedlingen träffats för att tillsammans skapa insatser som adresserar dessa utmaningar. Gruppen har tagit fram ett antal förslag inom sex olika fokusområden:

  • Skapa ett branschråd
  • Öka intresset för utbildningar inom besöksnäringen
  • Utbildning för vuxna
  • Lots för att matcha och lätt att göra rätt
  • Vidareutbildning av befintlig personal
  • Rekrytering

Branschrådet har startats upp och de har tagit fram ett antal fokusområden. En av de första och viktigaste insatserna som branschrådet vill göra är att höja intresset för utbildningar inom besöksnäringen. Branschrådet upplever att det inte är brist på utbildningsmöjligheter utan brist på intresse att söka till dem.

En stor utmaning är att ungdomar inte söker sig till yrkesinriktade utbildningar, bland annat på grund av slopad högskolebehörighet, i samma omfattning som förr och branscherna anses vara mer ett instegsjobb än en långsiktig yrkeskarriär. Det finns en stor utmaning i branschen att behålla duktiga medarbetare. Samtidigt finns det i Helsingborg idag cirka 12 000 arbetslösa varav 54 procent är utrikesfödda.

Ett helt nytt koncept

Därför vill Helsingborgs stad i samarbete med branschen ta fram ett koncept för att belysa besöksnäringen och dess möjligheter för högstadieelever och unga vuxna som är inskrivna på Arbetsmarknadsförvaltningen och Arbetsförmedlingen. Med Industrinatten och Hej Framtid-projektet i Malmö som förebilder vill vi skapa ett event som syftar till att öka intresset för besöksnäringen och att söka sig till någon av alla utbildningar inom branschen. Resultatet av denna önskan är WorkWalk.

Syfte

Syftet är att bjuda in elever i årskurs åtta och nio samt arbetssökande för att ge dem en bättre inblick i besöksnäringen och visa vilka framtida möjligheter det finns inom branschen. Vi vill ge eleverna en bättre valkompetens för att i framtiden kunna göra väl underbyggda val.

Syftet är också att öka besökarnas valmöjligheter och säkra en långsiktig kompetensförsörjning för företagen som verkar inom branschen. Vi vill också visa upp olika utbildningsmöjligheter – både på gymnasial- och eftergymnasial nivå.

Besökarna kommer att vandra runt och göra en WorkWalk där de får besöka olika yrken inom branschen och prova på olika aktiviteter och arbetsmoment på plats hos ett företag. Syftet är att bjuda in elever i årskurs åtta och nio samt arbetssökande för att ge dem en bättre inblick i besöksnäringen och visa vilka framtida möjligheter det finns inom branschen. Vi vill ge eleverna en bättre valkompetens för att i framtiden kunna göra väl underbyggda val.

Syftet är också att öka besökarnas valmöjligheter och säkra en långsiktig kompetensförsörjning för företagen som verkar inom branschen. Vi vill också visa upp olika utbildningsmöjligheter – både på gymnasial- och eftergymnasial nivå. Besökarna kommer att vandra runt och göra en WorkWalk där de får besöka olika yrken inom branschen och prova på olika aktiviteter och arbetsmoment på plats hos ett företag.

Vi vill visa upp de möjligheter som besöksnäringen erbjuder och vi vill bidra till att bredda både unga och äldres syn på vad en utbildning och ett arbete inom besöksnäringen kan leda till. Vi vill visa upp de möjligheter som besöksnäringen erbjuder och vi vill bidra till att bredda både unga och äldres syn på vad en utbildning och ett arbete inom besöksnäringen kan leda till.