Kungörelser bygglovsärenden

Innan ett nytt bygglov beslutas som avviker från detaljplan eller som berör ett område som saknar detaljplan får exempelvis sakägare tillfälle att yttra sig. Synpunkter på bygglovet ska lämnas skriftligen inom två veckor från kungörelsedagen.

Aktuella kungörelser finns på kommunens anslagstavla.