Kungörelse bygglovsärenden 180516

Stadsbyggnadsnämnden i Helsingborgs stad har mottagit nedanstående ansökningar om bygglov och förhandsbesked.

Ansökningarna innehåller avvikelser från gällande detaljplan eller byggnation utanför detaljplanelagt område. Därför ger vi dig som är berörd sakägare, bostadsrättshavare, hyresgäst eller annan boende att lämna in synpunkter på ärendena.

Handlingarna till ärendena hittar du här.

Helsingborg kontaktcenter

Stortorget 17, Helsingborg
Måndag–torsdag 07:00–19:00
Fredag 07:00–17:00
Lördag 10:00–15:00

Synpunkter senast 30 maj

Berörda sakägare är välkomna att lämna eventuella synpunkter senast 30 maj 2018. Det ska framgå vem som lämnar synpunkten och varför, samt fastighet och/eller adress. Synpunkterna ska vara skriftliga och lämnas till:

Stadsbyggnadsförvaltningen
251 89 Helsingborg

Eller bygglovsavdelningen@helsingborg.se

Aktuella ärenden

RYMDEN 16, Planteringsvägen 111

Tillbyggnad av flerbostadshus med skärmtak

GANTOFTA 1:271, Åkergatan 11

Tillbyggnad av flerbostadshus

NYPONROSEN 5, Skaragatan/Ludvikagatan

Nybyggnad av äldreboende, LSS lägenheter och lokaler

HUSENSJÖ 9:25, Fältarpsvägen/Södra Hunnetorpsvägen

Nybyggnad av radiomast/telemast

HUSENSJÖ 14:1, Närlundavägen 19

Nybyggnad av monopole 30 m samt teknikbod

STAREN 16, Hövitsmansgatan 4

Ändrad användning av flerbostadshus