Kungörelse bygglovsärenden 180613

Stadsbyggnadsnämnden i Helsingborgs stad har mottagit nedanstående ansökningar om bygglov och förhandsbesked.

Ansökningarna innehåller avvikelser från gällande detaljplan eller byggnation utanför detaljplanelagt område. Därför ger vi dig som är berörd sakägare, bostadsrättshavare, hyresgäst eller annan boende att lämna in synpunkter på ärendena.

Handlingarna till ärendena hittar du här.

Helsingborg kontaktcenter

Stortorget 17, Helsingborg
Måndag–torsdag 07:00–19:00
Fredag 07:00–17:00
Lördag 10:00–15:00

Synpunkter senast 27 juni

Berörda sakägare är välkomna att lämna eventuella synpunkter senast 27 juni 2018. Det ska framgå vem som lämnar synpunkten och varför, samt fastighet och/eller adress. Synpunkterna ska vara skriftliga och lämnas till:

Stadsbyggnadsförvaltningen
251 89 Helsingborg

Eller bygglovsavdelningen@helsingborg.se

Aktuella ärenden

MÖRARP 3:13, Skräddaregatan/Rosenlundsvägen

Tidsbegränsat bygglov för förskolepaviljonger