Kungörelse bygglovsärenden 180808

Stadsbyggnadsnämnden i Helsingborgs stad har mottagit nedanstående ansökningar om bygglov och förhandsbesked.

Ansökningarna innehåller avvikelser från gällande detaljplan eller byggnation utanför detaljplanelagt område. Därför ger vi dig som är berörd sakägare, bostadsrättshavare, hyresgäst eller annan boende att lämna in synpunkter på ärendena.

Handlingarna till ärendena.

Helsingborg kontaktcenter

Stortorget 17, Helsingborg
Måndag–torsdag 07:00–19:00
Fredag 07:00–17:00
Lördag 10:00–15:00

Synpunkter senast 22 augusti

Berörda sakägare är välkomna att lämna eventuella synpunkter senast 8 augusti 2018. Det ska framgå vem som lämnar synpunkten och varför, samt fastighet och/eller adress. Synpunkterna ska vara skriftliga och lämnas till:

Stadsbyggnadsförvaltningen
251 89 Helsingborg

Eller bygglovsavdelningen@helsingborg.se

Aktuella ärenden

JEPPE 1, GAMLA STADEN 1:1, JEPPE 2,

Henckels torg/Redaregatan/Asa Thors gränd, nybyggnad av kontor.

INFANTERIET 3

Vasatorpsvägen 3, nybyggnad av kontor.

INFANTERIET 4

Grönkullagatan/Vasatorpsvägen, nybyggnad av parkeringshus och lager.