Riktlinjer småskalig vind- och solenergi

Det är viktigt att det är enkelt och tydligt vad som gäller för dig som vill uppföra solenergi. Därför finns det i Helsingborg riktlinjer för hur plan- och bygglagen ska tolkas kring vad som är bygglovspliktigt och inte.

Riktlinjerna säger att:

  • du inte behöver bygglov för att uppföra en solenergianläggning på en- och tvåbostadshus och tillhörande komplementbyggnader inom detaljplanerat område om anläggningen placeras dikt an taket och följer dess lutning om den inte väsentligt förändrar byggnadens eller områdets karaktär.

Undantag:

  • Om byggnaden omfattas av bevarandeprogram eller detaljplan och där utpekas som av stort kulturhistoriskt värde
  • Om detaljplanen för området anger en utökad bygglovsplikt för ändring eller underhåll av fasader
  • Om detaljplanen anger att taket ska ha en viss kulör eller ett visst material
  • Om anläggningen placeras på en bygglovsbefriad byggnad och förutsättningarna för bygglovsbefrielsen inte längre uppfylls (t ex avseende högsta tillåtna höjd)

Att uppföra en solenergianläggning fristående på marken kräver inte bygglov.

Utanför planlagt område och sammanhållen bebyggelse är solenergianläggningar på tak eller vägg inte lovpliktiga.

För flerbostadshus (fler än två lägenheter) samt övrig bebyggelse (till exempel byggnader för verksamheter, skolor och sjukhus) krävs bygglov eftersom de inte är undantagna från bygglovsplikt avseende fasadändring och en solenergianläggning på denna typ av byggnad oftast blir mer omfattande.

Uppförande av solenergianläggning på tak kan, även om den inte är bygglovspliktig, vara anmälanspliktig om det medför ändringar i takkonstruktion (gäller inte ekonomibyggnader för jordbruksverksamhet).