Aktualiserat livskvalitetsprogram på remiss till den 31 maj 2021

Livskvalitetsprogrammet har varit Helsingborgs stads styrdokument för miljö och folkhälsa sedan det antogs av kommunfullmäktige i Helsingborg år 2016. Programmet gäller till år 2024 men ska nu uppdateras.

Livskvalitetsprogrammet täcker in stadens politiska viljeinriktningar inom miljö och folkhälsa och är stadens plan för agenda 2030 – de globala målen för hållbar utveckling. På uppdrag av kommunstyrelsen har stadsledningsförvaltningen och miljöförvaltningen tagit fram ett förslag till aktualiserat livskvalitetsprogram som nu skickas ut på remiss.

Det här har vi tagit hänsyn till i förslaget till aktualiserat livskvalitetsprogram

I uppdateringen har vi tagit hänsyn till uppföljningar inom livskvalitet, till stadens innovationssatsning och till stadens tillitsbaserade styrning. Vi har tagit utgångspunkt i stadens vision Helsingborg 2035, till ny lagstiftning och nationella mål samt förtydliga kopplingen till Agenda 2030.

Innehållet har samordnats med förslag till ny översiktsplan ÖP2021. Förslaget innebär några förändringar i innehållet. Bland annat att fem viljeinriktningar blir till fyra viljeinriktningar och programmet anger nu tydligare vilka utmaningarna för Helsingborg är kopplat till dessa viljeinriktningar. Förslaget innebär också att programmet anger 12 stycken områden som staden ska fokusera på för att nå viljeinriktningarna.

Förslaget vänder sig till stadens förvaltningar och bolag

Förslaget till aktualiserat livskvalitetsprogram vänder sig till stadens förvaltningar och bolag som huvudsakliga mottagare och genomförare av programmet. Livskvalitetsprogrammet anger inte ansvarig eller vilka specifika åtgärder som ska genomföras. Det är upp till varje förvaltning och bolag att själv planera vilka åtgärder som ska genomföras i enlighet med programmet.

Programmet anger de områden där staden har ett stort ansvar och stor möjlighet att påverka utvecklingen. I inledningskapitlet beskrivs hur staden arbetar för en  hållbar utveckling, att vi använder innovation och samverkan med andra aktörer för att lösa framtidens utmaningar.

Lämna synpunkter på förslaget

Vill du lämna synpunkter på förslaget? Skicka ett mejl till kommunstyrelsen@helsingborg.se. Vi vill ha in dina synpunkter senast den 31 maj 2021.

question_answer Fick du hjälp av informationen på sidan?