Avfallshantering

Helsingborgs stad ska bli bäst i Sverige på återvinning och förebyggande av avfall. I Helsingborgs stads avfallsplan finns ett antal mål för hur vi ska uppnå det. Det handlar bland annat om hur vi kan bli bättre på att återvinna och sortera rätt, men också om hur vi kan minska den totala avfallsmängden.

En avfallsplan ska verka för att avfallets mängd och farlighet minskar och är kommunens styrande dokument när det gäller avfallshanteringen. Helsingborgs stads avfallsplan beskriver hur vi ska arbeta med avfallshanteringen fram till år 2020.

Läs mer om Helsingborgs avfallsplan.

Hållbar livsstil