Tabell visar effekter på hälsa och miljö

Ämne  Hälsorisk/effekt  Miljöeffekt  Ursprung
Kvävedioxid Astmabesvär, lungfunktionsnedsättning, nedsatt infektionsförsvar, ökat besvär hos människor med luftvägssjukdomar, möjlig roll för uppkomsten av cancer Bidrar till ozonbildning, övergödning, försurning Förbränning av fossila bränslen
Svaveldioxid Astmabesvär, lungfunktionsnedsättning, ökad frekvens för luftvägsinfektioner Försurning Förbränning av fossila bränslen
Kolmonoxid Försämrad syreupptagningsförmåga, syrebrist i hjärt-kärlsystemet, ökade besvär hos människor med kärlkramp Ofullständig förbränning
Ozon (marknära) Astmabesvär, slemhinneirritation, ögonirritation, huvudvärk Vegetationsskador Bildas av solljus, kväveoxider och kolväten
PM10* Lungfunktionsnedsättning
Sot Cancer Nedsmutsning Ofullständig förbränning av olja
Bensen Cancer Trafiken, småskalig vedeldning, hushåll
Toluen Påverkan på centrala nervsystemet Trafiken, småskalig vedeldning, hushåll

* PM10 = inandningsbara partiklar med genomsnittslig storlek av 10 mikrometer