Naturreservat

Naturreservat är ett av de vanligaste sätten att långsiktigt skydda värdefull natur. Ett naturreservat kan bildas av olika anledningar, till exempel för att bevara varierade naturtyper med många olika växter och djur som behöver skyddas.

Vi människor påverkar och förstör ibland de naturmiljöer som finns. Därför behöver vi värna och vårda våra skogar, vattendrag, betesmarker och andra naturmiljöer. Naturreservaten skapas bland annat för att värdefulla naturområden ska kunna ge oss ett rikt friluftsliv, idag och i framtiden.

Läs mer om Helsingborgs naturreservat.