Fastighetsbildning

Vill du till exempel ändra utformningen av din fastighet eller skapa en rättighet för din fastighet kan du ansöka om en lantmäteriförrättning.

I alla ärenden prövar vi lämpligheten för de berörda fastigheterna. Åtgärden ska överensstämma med planer och bestämmelser som gäller för fastigheten.

Fastigheten ska:

  • stämma överens med den detaljplan som gäller för området. Här hittar du gällande detaljplaner via en karta.
  • fungera för sitt ändamål (till exempel bostad, industri).
  • ha lämplig storlek och utformning.
  • ha tillgång till in- och utfartsväg.
  • kunna kopplas in på en vatten- och avloppsanläggning.

Vill du bilda en fastighet för att bygga nytt utanför detaljplanelagt område ska du börja med att  söka förhandsbesked om bygglov.