Ansökan

Ansökan ska vara skriftlig och undertecknad av den som söker eller av ett ombud med fullmakt. Om en fastighet har flera ägare ska samtliga underteckna ansökan, utom vid åtgärden klyvning. Ägs fastigheten av ett dödsbo ska alla dödsbodelägare skriva under.

I ansökan beskriver du vad du önskar få utfört och anger vilka fastigheter som berörs.

Bifoga handlingar som är av betydelse för ärendet; köpehandlingar, överenskommelser, servitutsavtal, bouppteckning, kartor med mera.

Köpehandlingar och överenskommelser ska vara i original eller bestyrkta kopior.

Vid överlåtelse av del av fastighet genom köp, byte eller gåva ska ansökan lämnas senast inom sex månader från överlåtelsedagen, annars blir överlåtelsen ogiltig.

Du ansöker via Lantmäteriets e-tjänst Lantmäteriförrättningar eller genom att fylla i och skicka in blanketten ”Ansökan om lantmäteriförrättning” (pdf, 98 kB).