Om lantmäteriet i Helsingborg

Lantmäteriet en fristående kommunal lantmäterimyndighet som finns i Stadsbyggnadshuset i Helsingborg. Vi ansvarar för fastighetsregistret och registerkartan i Helsingborgs kommun.

All mark i Sverige är indelad i fastigheter. Till en fastighet hör ofta byggnader och anläggningar som finns på fastigheten. Förändringar i fastighetsindelningen sker genom så kallad lantmäteriförrättning.

Lantmäteriet i Helsingborg handlägger lantmäteriförrättningar och gör fastighetsutredningar. Vi har ett arkiv med lantmäteriförrättningar i Helsingborg sedan skiftesepoken i början av 1800-talet. Arkivet ligger till grund för våra utredningar och används för forskning i vår verksamhet.