Omställningen kräver ett robust energisystem

Om Helsingborg ska nå nettonollutsläpp till 2035, krävs en omställning till förnybar och hållbar energi. Samtidigt leder en växande befolkning, elektrifiering och digitalisering i framtidens samhälle till ett ökat elbehov. Då behövs ett robust lokalt energisystem.

Illustration som visar de olika energikällorna i Helsingborgs energisystem, såsom fjärrvärme, fjärrkyla, vindkraft, biomassa, solceller och restvärme från industrin. I kanterna syns också kopplingarna till det regionala elnätet och fjärrvärmenätet.

Helsingborgs framtida energisystem behöver använda energikällorna på ett robust sätt. Foto: Öresundskraft

Projektet Det robusta Helsingborg har utrett hur omställningen av energisystemet kan påverka Helsingborg i framtiden. Beräkningarna som presenterades på slutseminariet har gjorts i ett samarbete mellan Öresundskraft och Miljöförvaltningen i Helsingborgs stad.

Resultaten från projektet pekar bland annat på att Helsingborgs elbehov kan öka med 18 procent till 2035. Helsingborgarnas toppbehov av el i stunden kommer också att öka enligt framtidsscenariot. Elbehovet påverkas främst av en växande befolkning och elektrifieringen av transporter och industri.

Att både ställa om till hållbar energi och möta ett ökat elbehov är en svår utmaning. Därför behöver vi bygga ett robust energisystem med leveranssäker tillgång på hållbar el åt alla. Men, vi behöver också planera hur vi använder energisystemet för att påverka framtidens elbehov. Det kan vi till exempel göra genom att:

  • stärka fjärrvärmens roll i energisystemet, så att elen som produceras i processen kan användas till annat än uppvärmning, till exempel för att ladda elbilar.
  • energioptimera bostäder, fastigheter och industrier genom att använda elen mer flexibelt, för att spara pengar, minska vår miljöpåverkan och undvika behovstoppar som orsakar hög belastning i ledningsnätet.
  • utveckla samhällsplanering med ett energiperspektiv
  • utforska kombinationen av solceller och batterier, som kan se till att solelen lagras och används mer effektivt.

Arbetet för ett robust energisystem behöver pågå både nationellt i energisystemet som helhet, lokalt i Helsingborg och hos användaren. I handlingsplanen från projektet Det robusta Helsingborg finns fler rekommendationer och slutsatser från utredningarna. Rekommendationerna kommer att följas upp utifrån Helsingborgs stads klimat- och energiplan.

På Öresundskrafts webbplats kan du läsa mer om hållbara lösningar i framtidens energisystem.