Styrel och manuell frånkoppling

Helsingborgs stads beredskap inför vintern är god. Vi samarbetar med berörda bolag och myndigheter och tar ansvar för att stadens kritiska verksamheter fungerar, även om det skulle uppstå störningar i elförsörjningen.

Hela Europa pressas nu av höga elpriser. Det beror i sin tur på en rad faktorer där Rysslands krig i Ukraina är central. Om elförbrukningen blir för stor för tillgänglig produktion måste förbrukningen minska, annars riskerar vi större störningar i elförsörjningen.

Sista utvägen är manuell frånkoppling – så går det till

Att göra en manuell frånkoppling av elen lokalt är en åtgärd som aldrig behövts tas till i Sverige, men i år är risken större än tidigare och bedöms av Svenska Kraftnät vara ”reell”. Manuell förbrukningsfrånkoppling handlar om att man under en kortare eller längre tid stänger av strömmen för delar av elnätet för att skydda det från överbelastning.

Om manuell förbrukningskoppling blir aktuellt är det den statliga myndigheten Svenska Kraftnät som väljer ut i vilket geografiskt område det behöver göras, hur mycket el som ska kopplas bort och hur länge det ska pågå. Svenska kraftnät ger sedan order till regionala nätföretag att de ska genomföra frånkopplingen och då ska detta göras inom 15 minuter. I Skåne är det Eon som ansvarar för det regionala elnätet.

Vilka elledningar som ska omfattas kräver lokal kunskap och därför bestäms det på regional och lokal nivå. Kommuner, elnätsbolag, statliga myndigheter, länsstyrelser och regioner ansvarar tillsammans för att identifiera och planera hur samhällsviktiga verksamheter ska kunna prioriteras vid elbrist. Länsstyrelsen leder och sammanställer arbetet.

Styrel är en del av stadens krisberedskap

Helsingborgs stad följer expertmyndigheternas analyser och bedömning av läget på energimarknaderna och dess påverkan på energisystemen. Risken för kortsiktig elbrist har ökat, men från en mycket liten risk. Som en del i arbetet med stadens beredskap har staden prioriterat samhällsviktig verksamhet inom arbetet med Styrel.

Styrel är en planeringsprocess för att samhället ska kunna prioritera elförsörjning till samhällsviktiga verksamheter om det uppstår en kortvarig eleffektbrist som kräver frånkoppling av delar av elnätet. Manuell förbrukningsfrånkoppling och Styrel skulle bli aktuellt först i ett läge där effektbristen inte längre kan hanteras av elmarknaden eller andra åtgärder i systemet.

Styrel är inte en beredskapsplanering för att hantera lägen med långvarig elenergibrist. Ett sådant scenario kräver istället att elmarknadens aktörer, både elkunder och elproducenter agerar på elmarknaden för att minska efterfrågan eller öka produktionen.

Läs mer om Styrel  på Energimyndighetens webbplats

Så görs prioriteringar

Prioriteringen är en del av samhällets krisberedskap och de elanvändare som prioriteras vid effektbrist ska ha betydelse för liv, hälsa och för att samhället ska fungera. Det kan till exempel vara sjukhus, äldreboenden, räddnings- och larmtjänst, vattenförsörjning och telekommunikationer.

Prioriteringslistan är känslig information som är belagd med sekretess. Men samhällskritisk verksamhet prioriteras alltid framför enskilda hushåll.

Oklart hur länge strömmen kan vara borta

Det går inte att svara på hur länge du kan vara utan ström. Det beror på den specifika situation som då råder i Sverige och Europa. I Energimyndighetens scenario så kan det handla om ett par timmar, men det går som sagt inte att säga på förhand. Om elen behöver stängas av kan frånkopplingen roteras efter en begränsad tid, så inte en enskild användare drabbas för hårt. För dig som individ så är det inte konstigare än ett vanligt strömavbrott.

Så kan du som privatperson förbereda dig

Du ska alltid vara förberedd på ett längre strömavbrott, det gäller oavsett orsak till avbrottet. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap har tagit fram checklistor med tips på vad du bör tänka på och hur du kan förbereda dig på bästa sätt. Checklistorna går att ta del av på Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps webbplats.

Du kan också ta ett eget ansvar för att minska din elförbrukning och därmed minska risken för att vi ska hamna i en situation med effektbrist.

Enligt Svenska Kraftnät minskar risken för manuell frånkoppling av elen till en femtedel om vi kan minska elanvändningen med två procent. Detsamma gäller om vi flyttar två procent av elanvändningen från dygnets morgon- och kvällstoppar.

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Kontakta kommunen — en väg in

När du kontaktar oss är det kommunvägledarna på Helsingborg kontaktcenter som tar hand om dina frågor. Ditt ärende sparas och blir en allmän handling som kan komma att läsas av andra. Du hittar information om hur Helsingborgs stad behandlar personuppgifter längst ner på sidan.

Helsingborgs stad i sociala medier:
Facebook
Instagram
Linkedin

Öppettider

Måndag–onsdag: 08.00 - 17.00

Torsdag: 08.00 - 18.00

Fredag: 08.00 - 17.00

Avvikande öppettider kan förekomma i samband med röda dagar, samt dag innan röd dag.

Chatta

Få svar direkt – chatta med en kommunvägledare.

Besök

Besök oss på Helsingborg Kontaktcenter på Stortorget 17.

Ring

Prata med en kommunvägledare på telefon 042-10 50 00.