Att tänka på när du köper hus

När du köper en villa med tillhörande tomt, köper du en fastighet. Här läser du om vad som är viktigt att tänka på inför köpet av en villa. 

Fastighetsköp regleras i jordabalken. Där står att köpet slutförs genom att köpare och säljare gemensamt upprättar en köpehandling, som ska undertecknas av dem båda. I praktiken skrivs två handlingar.

Först ett köpekontrakt och sedan ett köpebrev. Köpekontraktet är den juridiskt bindande handlingen, som upprättas när parterna bestämt sig för att ingå ett avtal om köp. Det är viktigt att allt som är viktigt för köpet kommer med i köpeavtalet. Det kan till exempel handla om för säljaren kända fel och muntliga löften. Läs avtalet noga innan du skriver under. Det är svårt att upprätta ett köpekontrakt på egen hand. Anlita därför en jurist, mäklare eller någon annan med sakkunskap inom området.

Den senare handlingen, köpebrevet, undertecknas vid själva övergången av fastigheten och fungerar som ett kvitto på att köpet är genomfört.

Besiktning

Som köpare har du en skyldighet att undersöka fastigheten. Du kan inte få ersättning i efterhand för fel som du borde ha upptäckt vid en besiktning. Om du inte själv har nödvändiga sakkunskaper, är det en god idé att låta en fackman sköta besiktningen. Svenska byggingenjörers riksförbund (SBR) och Handelskammaren har en förteckning över besiktningsmän, som kan utföra en överlåtelsebesiktning. En överlåtelsebesiktning är ofta en okulär byggnadsteknisk undersökning. Med detta menas att besiktningsmannen gör en översyn genom att titta igenom fastigheten. Detta bör framgå av avtalet med besiktningsmannen.

Tänk också på att din undersökningsplikt är mer långtgående än vad som omfattas av en överlåtelsebesiktning. Du har som köpare skyldighet att kontrollera exempelvis elinstallationer och skorsten. Det kan du få hjälp med av en behörig elinstallatör och skorstensfejare på orten.

Varudeklaration

Bara för att en fastighet marknadsförs med rubriken ”varudeklarerad” eller ”besiktigad” betyder inte det att du inte har lika stor undersökningsplikt. Det innebär endast att säljaren har gjort någon slags undersökning. Låt dig inte invaggas i falsk trygghet.

Mäklare

Den mäklare som sköter försäljningen är skyldig att ge dig information om fastigheten vad gäller bostads- respektive tomtyta, driftskostnader, servitut, pantbrev, lån, räntor och allt annat som är viktigt. Trots detta är det viktigt att tänka på att uppgifterna inte alltid stämmer. Kontrollera mäklarens uppgifter. Mäklaren ska dessutom informera dig om din undersökningsplikt.

Budgivning

I lagen finns inga bestämda regler för hur en budgivning ska gå till, utan den kan gå till på många olika sätt.

Säljaren aldrig är juridiskt bunden av några överenskommelser beträffande budgivningen, utan kan när som helst ändra formerna för budgivningen, eller välja att avbryta den. Det är säljaren som väljer vem han vill ha som köpare, och som budgivare har du inte rätt att få annan information än att du får, eller inte får köpa huset.

Säljarens ansvar

En privatperson som säljer sitt hus är skyldig att informera köparen om allvarliga fel på fastigheten, som han eller hon känner till.

Fel i fastigheten

Säljaren kan bli ansvarig för dolda fel. Med detta menas fel som köparen inte kunnat upptäcka ens vid en noggrann besiktning, i upp till tio år. Köparen måste klaga genast när felet upptäcks. Felet måste ha funnits vid köpet och vara oväntat. Ju mer vaksam du är som köpare, och ju mer detaljerat ett köpekontrakt är, desto mindre är risken för tvister som handlar om dolda fel.

question_answer Fick du hjälp av informationen på sidan?