Utländska betyg

Ungdomar under 18 år som är bosatta i utlandet hos sina vårdnadshavare likställs med sökande från den kommun där den sökta gymnasieutbildningen anordnas, om minst en av vårdnadshavarna är svensk medborgare (12 kap.5§ gymnasieförordningen).

Fri kvot

Utländska betyg kan inte direkt jämföras med svenska grundskolans betyg. Svenska gymnasieskolan ska avsätta ett begränsat antal platser till sökande med skäl för fri kvot. Elever som söker med utländska betyg kommer därför att prövas i fri kvot.

Antagning i fri kvot görs på grundval av en totalbedömning av den sökandes samlade meriter och särskilda skäl (7 kap. 3 § gymnasieförordningen).

Betyg

Elever som kommer in via fri kvot måste vara behörig sökande, det vill säga ha lägst betyget godkänt i svenska/svenska som andraspråk, engelska och matematik. Eleven ska dessutom ha den särskilda behörighet som gäller för det program som han/hon söker till. Till ansökan bifogas en kopia på originalbetyget, ett översatt avgångsbetyg med en förklaring av landets betygssystem där gränsen för godkänt betyg framgår. Ett vidimerat översatt betyg av exempelvis modersmålslärare godtas. Kontaktuppgift med namn och telefonnummer ska bifogas.

Beslutsfattande

Antagningsbeslutet fattas på grundval av det slutbetyg som elever får från sin skola. Sökande med utländska betyg deltar inte i preliminära antagningen eftersom frikvotsbeslut först fattas vid slutliga antagningen i juni. Varje huvudman fattar beslut kring sina ansökningar i fri kvot. Gymnasieantagningen förmedlar betygsdokumenten till respektive beslutsfattare som fattar beslut om eleven blir antagen till sökt program.

Nordiska sökande

Nordiska sökande ska ha klarat motsvarande svensk grundskoleutbildning. För att bli antagen till ett nationellt program gäller att eleven är behörig sökande enligt svenska regler. Kravet på kunskaper i svenska motsvarande betyg godkänt gäller däremot inte för bedömning av behörighet (12 kap. 7 § gymnasieförordningen).

Sökande från övriga länder

Elever som gått i utländsk skola har i regel betyg i engelska och matematik. Däremot har de flesta elever inte haft någon undervisning i svenska. Innan eleven söker till en svensk gymnasieutbildning är det därför nödvändigt att eleven visar att han eller hon har motsvarande kunskaper i svenska.

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Kontakta kommunen — en väg in

När du kontaktar oss är det kommunvägledarna på Helsingborg kontaktcenter som tar hand om dina frågor. Ditt ärende sparas och blir en allmän handling som kan komma att läsas av andra. Du hittar information om hur Helsingborgs stad behandlar personuppgifter längst ner på sidan.

Helsingborgs stad i sociala medier:
Facebook
Instagram
Linkedin

Öppettider

Måndag–onsdag: 08.00 - 17.00

Torsdag: 08.00 - 18.00

Fredag: 08.00 - 17.00

Avvikande öppettider kan förekomma i samband med röda dagar, samt dag innan röd dag.

Chatta

Få svar direkt – chatta med en kommunvägledare.

Besök

Besök oss på Helsingborg Kontaktcenter på Stortorget 17.

Ring

Prata med en kommunvägledare på telefon 042-10 50 00.