Etiska regler och allmänna villkor

För allas trivsel har arbetsgruppen för Gymnasiemässan tagit fram etiska regler. Du hittar dem här.

  • Dagen ska vara till för information, inte uppvisning eller underhållning. Det är inte tillåtet att i sin monter demonstrera skolans verksamhet på ett sätt som kan vara störande för andra.
  • Det ska alltid finnas en vuxen i montern och det får max finnas 5 personer i montern samtidigt. De vuxna ansvarar för att de etiska reglerna efterlevs.
  • Ljudnivån måste hållas på en nivå som inte upplevs som störande i näraliggande montrar. Det är lämpligt att hänga upp hörlurar som besökarna kan använda sig av.
  • Det är viktigt att alla utställare respekterar öppettiderna och inte stänger sin monter i förtid.
  • Det är inte tillåtet att dela ut informationsmaterial i gångarna. Utställarna ska enbart verka i sin egen monter eller max ett par meter utanför.
  • ”Ös” inte ut informationsmaterial, mycket hamnar i omgivningarna utanför mässlokalen.
  • Reklammaterial får endast delas ut om det är av ringa värde.
  • Utställarna ansvarar själv för att ta med sig överblivet material efter dagens slut
  • Klagomål på tilldelad monter skall framföras innan monterplatsen tas i besittning. Skulle Mässarrangören inte kunna tillhandahålla monter som beställts, är Utställaren i första hand skyldig att underkasta sig de jämkningar i plats och utrymme som av omständigheterna kan påkallas. Kan Mässarrangören överhuvudtaget inte erbjuda annan plats eller utrymme på grund av fel eller försummelser, för vilka Mässarrangören svarar, äger Utställaren rätt att återfå inbetald monterhyra.
  • Därutöver äger Utställaren ej rätt att erhålla någon ersättning och äger sålunda i intet fall rätt till ersättning för indirekt skada. Utnyttjar Utställaren tilldelad monter äger Utställaren ej rätt till någon kompensation.