Individuell utvecklingsplan med skriftliga omdömen

I de årskurser där eleverna inte får betyg ska lärarna göra skriftliga individuella utvecklingsplaner, så kallade IUP.

Det här gäller både i kommunal och fristående verksamhet.

I de kommunala skolorna ska alla elever oavsett årskurs eller betyg få skriftliga omdömen. Vikten av den formativa bedömningen är ett viktigt komplement till betygsättningen för eleven och skapar en delaktighet kring elevens lärande.

Dokumentation

Under hela skoltiden samtalar och reflekterar läraren och eleven om hur eleven lär sig och utvecklas. Detta sker både muntligt och skriftligt på olika sätt. IUP med skriftliga omdömen är en form av dokumentation som alla ska ha. Eleven kan även dokumentera sitt lärande i till exempel portfolio och loggböcker där eleven och föräldrarna över tid kan följa utvecklingen. Läraren dokumenterar också fortlöpande hur elevens lärande utvecklas i förhållande till de nationella målen som finns i kursplaner och läroplaner. Den här samlade dokumentationen blir underlag till det utvecklingssamtal som läraren har med eleven och hens föräldrar.

Skriftliga omdömen

Alla elever i grundskolan får skriftliga omdömen i de ämnen som man har läst. Omdömena får man minst en gång per termin i samband med utvecklingssamtalet. I omdömet ska läraren på ett tydligt sätt beskriva var eleven befinner sig i sin utveckling. De skriftliga omdömena baseras på de mål eleven har haft i sin planering i respektive ämne. Målen är kopplade till läroplan och kursplanemål. I omdömena ska det tydligt framgå vilka elevens styrkor är och vad eleven behöver utveckla. De ska vara ett stöd för elevens fortsatta lärande.

Utvecklingsplan

Minst en gång per termin träffar läraren eleven och föräldrarna för ett utvecklingssamtal. Samtalet ska vara ett jämbördigt trepartssamtal, det betyder att alla ska få komma till tals och allas åsikter är lika mycket värda. För att föräldrarna och eleven aktivt ska kunna delta i samtalet krävs att de i förväg fått information om hur elevens lärande utvecklats den senaste terminen för att kunna förbereda sig inför samtalet.

Vid utvecklingssamtalet gör man tillsammans en utvecklingsplan för eleven. Man utgår då från dokumentationen och omdömena, samt det man samtalat kring. Tillsammans görs en skriftlig överenskommelse där man sammanfattar vilka mål man kommit överens om att prioritera.

Det ska tydligt framgå vilka insatser som behöver göras för att eleven ska nå sina mål, på vilket sätt målen ska nås och vem som har ansvar för vad. IUP:n ska inte vara för omfattande utan fokusera på några få mål som eleven ska arbeta mot den kommande tiden och som ska utvärderas vid nästa samtal.

Det är viktigt att dessa mål sätts upp utifrån en tilltro till att eleven kan nå dem och att både elevens behov och lust ryms i IUP:n. Läraren skriver också ner vilket stöd eleven behöver för att nå de uppsatta målen. Kanske kan föräldrarna bidra med något stöd.

De skriftliga omdömena och överenskommelserna från samtalet bildar tillsammans elevens Individuella utvecklingsplan med skriftliga omdömen.

question_answer Fick du hjälp av informationen på sidan?