Olweusprogrammet mot mobbning

Olweus är ett vetenskapligt utvärderat program mot mobbning och kränkande behandling. Alla grundskolor inom Helsingborg arbetar med programmet och från och med våren 2011 arbetar alla med att få en Olweuscertifiering.

Programmet anses vara det mest effektiva antimobbningsprogrammet i världen (Brå 2009). Olweusprogrammet är utvärderat i Norge, Island, USA, Tyskland och Australien. Forskningsrapporterna visar på en minskning av mobbningen på mellan 30 till 50 procent. Runt 70 skolor använder programmet i Sverige, däribland samtliga grundskolor inom Helsingborgs stads skolor.

Så fungerar Olweusprogrammet

Olweusprogrammet mot mobbning är utvecklat av Dan Olweus, svensk professor i psykologi.

Olweusprogrammet bygger på följande grundtankar:

  • All personal i skolan agerar genom samsyn.
  • Eleverna får lära sig varför man inte ska mobba.
  • Föräldrar hålls informerade, dels om förekomst av mobbning på skolan, dels om det konkreta mobbningsförebyggande arbetet.

Grundtesen i programmet är att mobbning är övergrepp, och att det är de vuxna på skolan som ska förebygga mobbning och ansvara för att mobbning stoppas om den uppstår. För att säkerställa skolpersonalens kompetens utbildas alla i Olweusprogrammet under tre terminer. All personal – utöver pedagoger även vaktmästare, skolassistenter och skolmåltidspersonal – deltar då i en samtals- och handledningsgrupp. Utbildningen syftar till att nå samsyn i det mobbningsförebyggande arbetet, och att personalen ska vara väl förberedda när en mobbningssituation uppstår.

Regler för att motverka mobbning

I Olweusprogrammet finns ett antal regler som ska finnas väl synliga på flera ställen i varje skola:

  •  Vi ska inte mobba andra.
  •  Vi ska hjälpa den som blir mobbad.
  •  Vi ska hjälpa den som ofta går ensam så att han eller hon får vara med i leken.
  •  Om vi vet att någon blir mobbad ska vi säga till en vuxen hemma och i skolan.

Varje elev på skolan, från förskoleklassen och uppåt, ska känna till reglerna.

Klassråd och andra forum för diskussion

På skolor som arbetar med Olweusprogrammet håller de varannan vecka klassråd där de fokuserar på hur det fungerar i den egna klassen. På klassråden spelar de rollspel och diskuterar mobbning utifrån film och bild och annat material. Klassläraren/mentorn håller i mötena. På skolan ägnar de också två elevråd per läsår åt det mobbningsförebyggande arbetet. Dessutom pratar de om mobbning i arbetslaget cirka en gång i månaden och på personalmöten två gånger om året.

Årlig elevenkät

En gång om året genomför vi en elevenkät som besvaras av samtliga elever från skolår 3 till 9. Enkäten mäter förekomsten av mobbning på skolan men också vilken typ av mobbning och var mobbningen sker. Enkäten visar också vilka attityder till mobbning som finns på skolan och hur eleverna tycker att skolans personal agerar.