Kommunala integrationsrådet

Integrationsrådet är ett rådgivande organ för diskussioner och information mellan staden och invandrarnas organisationer. Rådet ger synpunkter och råd i frågor som rör invandrarnas situation i Helsingborg.

Integrationsrådet svarar på remisser från stadens nämnder, förvaltningar och kommunstyrelsen. Att svara på en remiss innebär att rådet kan ge synpunkter på ett förslag innan det är färdigt. Remisserna ingår sedan i politikernas underlag när de beslutar.

Integrationsrådet diskuterar till exempel:

  • modersmålsundervisning  i skolorna, elever som har ett annat modersmål än svenska får möjlighet att lära sig det i skolan
  • Sfi-undervisning för vuxna invandrare, Sfi står för svenska för invandrare och ger kunskaper i både svenska språket och svenska samhället
  • invandrarnas delaktighet i samhället, till exempel att få den information de behöver för att kunna delta i politiska val.

I integrationsrådet ingår:

  • tre politiker från kommunstyrelsen
  • två politiker från arbetsmarknadsnämnden
  • fem representanter från invandrarföreningarnas samarbetskommitté Inva-sam. Rådets ordförande är en representant från Inva-sam.

Rådet hanterar generella frågor som rör invandrare som grupp och tar inte upp enskilda personers frågor. Rådet ger invandrare möjlighet att genom sina representanter i Inva-sam kommunicera med stadens politiker.