Kommunstyrelsen har haft sammanträde den 9 augusti 2017

Vid kommunstyrelsens sammanträde den 9 augusti 2017 har omedelbar justering skett av följande paragraf:

§ 124             Dnr 00340/2017

Yttrande över ansökan om tillstånd till miljöfarlig verksamhet på fastigheten Visiret 5, Dafo Fomtec AB.

Beslutet finns tillgängligt på stadskansliet, Rådhuset, Helsingborg.

Stadsledningsförvaltningen

Rebecca Törner, stadsjurist

Bevis om anslag

Ovanstående tillkännages på kommunens anslagstavla från och med den 10 augusti 2017 till och med den 31 augusti 2017.