Kommunstyrelsen har haft sammanträde den 13 september 2017

Vid kommunstyrelsens sammanträde den 13 september 2017 har omedelbar
justering skett av följande paragraf:

§ 149 Dnr 00357/2017

Yttrande över betänkandet Kvalificerad välfärdsbrottslighet – förebygga, förhindra, upptäcka och beivra, SOU 2017:37.

Beslutet finns tillgängligt på Stadskansliet, Rådhuset, Helsingborg.

Stadsledningsförvaltningen

Rebecca Törner, stadsjurist

Bevis om anslag

Att ovanstående tillkännages på kommunens anslagstavla från och med
den 14 september 2017 till och med den 5 oktober 2017.