Kommunstyrelsens HR-utskott har haft sammanträde den 29 augusti 2017

Protokollet, som justerats den 12 september 2017, finns tillgängligt på stadskansliet, Rådhuset, Helsingborg.

Stadsledningsförvaltningen

Magnus Nilsson
Sekreterare

Bevis om anslag

Ovanstående tillkännages på kommunens anslagstavla från och med den 12 september 2017 till och med den 3 oktober 2017.