Sociala utskottet har haft sammanträde den 4 oktober 2017

Protokollet, som justerats den 4 oktober 2017, finns tillgängligt på
Socialförvaltningen, Bredagatan 17, 251 89 Helsingborg.

Socialnämnden

Jessica Randevik
Sekreterare sociala utskottet/jurist

Bevis om anslag

Ovanstående tillkännages på kommunens anslagstavla från och med
den 5 oktober 2017 till och med den 26 oktober 2017.