Stadsbyggnadsnämnden har haft sammanträde den 20 september 2017

Protokollet som justerats den 4 oktober 2017, finns tillgängligt på
Stadsbyggnadsförvaltningen, Stadsbyggnadshuset, Järnvägsgatan 22,
Helsingborg.

Stadsbyggnadsförvaltningen

Adam Andersson
Nämndsekreterare

Bevis om anslag

Ovanstående tillkännages på kommunens anslagstavla från och med
den 5 oktober 2017 till och med den 26 oktober 2017.