Stadsbyggnadsnämnden har haft sammanträde den 24 augusti 2017

Protokollet som justerats den 5 september 2017, finns tillgängligt på stadsbyggnadsförvaltningen, Stadsbyggnadshuset, Järnvägsgatan 22,  Helsingborg.

Stadsbyggnadsförvaltningen

Adam Andersson
Nämndsekreterare

Bevis om anslag

Ovanstående tillkännages på kommunens anslagstavla från och med den 6 september 2017 till och med den 27 september 2017.