Beslutsprocessen

Här kan du läsa hur beslutet om att inleda en försäljningsprocess av Öresundskraft har kommit till.

Vid Helsingborgs Stads Förvaltning AB:s (HSFAB) ägardialoger och presidiekonferenser med Öresundskraft har fokus vid flera tillfällen legat på den omställning som Öresundskraft och energimarknaden är uppe i och vilka åtgärder bolaget respektive ägaren måste vidta. I samband med detta har bland annat frågan om stadens ägande av bolaget diskuterats.

Den 12 februari 2019 beslutade en majoritet av styrelsen i HSFAB att ge tjänstepersoner vid stadsledningsförvaltningen uppdraget att inleda en försäljningsprocess av Öresundskraft. En del av arbetet består i att ta fram ett beslutsunderlag som bland annat belyser Öresundskrafts verksamhet och dess utmaningar, hur stadens intressen kan tas tillvara med en annan ägare än Helsingborgs stad samt för- och nackdelar med en försäljning. Staden samarbetar även med externa konsulter i försäljningsprocessen.

Beslutsfattare

Helsingborgs Stads Förvaltning AB (HSFAB) utövar på uppdrag av kommunfullmäktige ägarrollen över bolagen som ingår i HSFAB-koncernen genom att styra, leda och samordna stadens verksamheter i bolagsform mot Helsingborg 2035 och stadens mål. Så som moderbolag är HSFAB ägare av aktierna i Öresundskraft AB. Mot denna bakgrund är det styrelsen i HSFAB som kan fatta beslut om att sälja aktierna i dotterbolaget. Innan HSFAB fattar ett beslut som är principiellt eller av större vikt, såsom försäljning av aktierna i Öresundskraft, ska kommunfullmäktige ta ställning till frågan.

Ärenden och beslut

Kommunfullmäktige 22 oktober 2019:

  • Beslut om att genomföra en folkomröstning om försäljning av Öresundskraft AB.
  • Beslut om att fastställa dag för folkomröstning till den 12 januari 2020.

I diariet kan du ta del av underlag och beslut kring ärendet om genomförandet av försäljningen av Öresundskraft AB.

Här kan du se webbsändningen från kommunfullmäktige den 22 oktober.