Om Öresundskraft

Öresundskraft är ett energi- och kommunikationsbolag i Öresundsregionen och är ett helägt dotterbolag till Helsingborgs Stads Förvaltning AB (HSFAB), vilket i sin tur ägs av Helsingborgs stad. Öresundskraft består av 11 hel- och delägda dotterbolag.

Bolaget förser 125 000 kunder med el, fjärrvärme, naturgas, fjärrkyla, bredband och servicetjänster. Nettoomsättningen uppgick under 2018 till 2 808 miljoner kronor och koncernens resultat efter finansnetto uppgick till 325 miljoner.

Det kommunala ändamålet med bolagets verksamhet är att tillgodose invånarnas behov av energi, värme och datakommunikation. Operativt är verksamheten i Öresundskraft indelad i fem affärsområden:

  • Produktion
  • Distribution
  • Kommunikationslösningar
  • Fastighetslösningar
  • Konsumentlösningar.

Bolaget har delvis egen produktion av fjärrvärme och el i kraftvärmeverk, det nyaste är Filbornaverket som producerar både fjärrvärme och el. Öresundskraft äger även stadsnätet (fibernätet) i Helsingborg.

Energimarknaden och framtiden

Framtidens energimarknad står inför betydande förändringar. Förändrade marknadsförutsättningar och nya regleringar sätter press på energibolag att anpassa sig och utveckla nya affärsidéer och hitta andra kundsegment för att kompensera ett förväntat minskat resultat.

Prisdialogen är ett system för att pröva ändringar i fjärrvärmepriser. Syftet är att stärka kundens ställning och att åstadkomma en rimlig, förutsägbar och stabil prisändring på fjärrvärme. Läs mer på Prisdialogens webbplats.

Läs hur elavgifterna sätts på Energimarknadsinspektionens webbplats.