Skol- och fritidsverksamhet

För att utveckla och förbättra verksamheten inom skola och fritid i Helsingborg arbetar skol- och fritidsförvaltningen kontinuerligt med resultat- och verksamhetsuppföljning.

Det finns en särskild avdelning på skol- och fritidsförvaltningen som ansvarar för att förbättra och följa upp verksamheten inom skola och fritid Helsingborg. Avdelningen sköter också tillsynen av externa verksamheter.

För att synliggöra och redovisa verksamhetens resultat använder vi mål- och resultatstyrning och ett systematiskt kvalitetsarbete. Dessa två delar är integrerade med varandra i vårt förbättringsarbete.

Så lämnar du synpunkter till oss

Har du synpunkter på verksamheterna inom förskola och skola eller på fritidsverksamheten? Tycker du att något kan göras på ett bättre eller annorlunda sätt? Hör av dig till oss och hjälp oss att bli bättre. Så här gör du:

Om du har synpunkter i form av beröm eller klagomål på verksamheten ska du i första hand vända dig till berörd personal eller till rektor/chef vid den verksamhet som berörs. Ansvarig för verksamheten är enligt skollagen skyldig att utreda varje klagomål och rätta till eventuella brister.

I ett nästa steg kan du lämna synpunkter och klagomål till oss på skol- och fritidsförvaltningen på ”Ett bättre Helsingborg”.

question_answer Fick du hjälp av informationen på sidan?