Kvalitetsarbete

Här kan du läsa resultaten från kvalitetsarbetet som görs på skolor, förskolor, fritidshem och fritidsgårdar i Helsingborg.

Varje kommun, varje skola, förskola, fritidshem och fritidsgård ska bedriva ett systematiskt kvalitetsarbete. I detta ingår att löpande följa upp och utvärdera verksamheten. Kvalitetsarbetet ska bidra till att kommunerna, skolorna, förskolorna, fritidshemmen och fritidsgårdarna når nationella och lokala mål.

Eftersom det systematiska kvalitetsarbetet dokumenteras ger det också mycket information om verksamheten. I dokumentationen ska det finnas en bedömning av om målen har förverkligats. Det ska också finnas en beskrivning av vad kommunen respektive skolan, förskolan, fritidshemmet eller fritidsgården tänker göra för att nå målen.

Förskolornas, skolornas och fritidsgårdarnas dokumentation finner du under respektive verksamhets sida under rubriken Förskola och utbildning.

Resultat från kvalitetsarbetet för läsåret 2014/2015

Kvalitetsrapport för Barn- och utbildningsnämnden läsåret 2014/2015 (pdf)
Lyssna på kvalitetsredovisningen för 2014/2015.

Resultat från kvalitetsarbetet för fritidsverksamheten 2015

Kvalitetsredovisning för fritidsverksamheten i Helsingborgs stad 2015 (pdf 1 MB).
Lyssna på kvalitetsredovisning för fritidsverksamheten i Helsingborgs stad 2015.