Självskattningsverktyg

Alla förskolor och skolor ska bedriva ett systematiskt kvalitetsarbete för att kunna ge barn och elever en likvärdig utbildning. 

Ett systematiskt kvalitetsarbete handlar om ett förhållningssätt till den egna verksamheten som bygger på att aktivt och kontinuerligt utvärdera och utveckla den egna verksamheten mot de nationella målen och andra styrdokument. I Helsingborgs kommunala förskolor och skolor används främst två olika självskattningsverktyg som stöd i det löpande kvalitetsarbetet, de är Qualis och BRUK. Både Qualis och BRUK har kopplingar till de nationella målen och styrdokument.

Läs mer om vad skollagen säger.

Qualis

Qualis kan användas dels för att värdera den egna verksamheten och dels som grund för en extern granskning. Utifrån flera granskningsområden och med hjälp av intervjuer, enkäter och annan dokumentation ger Qualis en sammantagen bild av verksamhetens styrkor och förbättringsområden. Självvärderingen kan sedan kompletteras med en extern granskning och när verksamheten når en viss nivå blir den Qualis-certifierad.

Genom egen analys kan medarbetare och ledning nå samsyn kring verksamhetens metoder, värden, styrkor och förbättringsområden. Genom en granskning får verksamheten en extern bedömning där granskningsrapporten ligger till grund för enhetens handlingsplan för fortsatt utvecklingsarbete.

Läs mer om Qualis

BRUK

BRUK – Bedömning, Reflektion, Utveckling och Kvalitet. BRUK är skolverkets verktyg för självskattning utarbetat för alla skolformer. BRUK är ett digitaliserat verktyg och är indelat i olika områden utifrån läroplanerna. Ett antal indikatorer och kriterier för självskattning beskriver kännetecken för en god kvalitet inom olika huvudområden och finns som färdiga formulär att tillgå. Skattningarna som görs sparas automatiskt i en databas så att verksamheten kan följa sina resultat över tid.

För att kritiskt granska kvaliteten bör arbetslaget göra skattningen tillsammans och samtidigt diskutera vad kriterierna kan innebära för den egna verksamheten. Först då blir BRUK ett verktyg för kollegialt lärande.