Regelbunden tillsyn

Regelbunden tillsyn utförs för att systematiskt följa upp och kontrollera att utbildningsverksamheter lever upp till gällande lagar och förordningar.

Syftet med tillsyn är att säkerställa att en likvärdig utbildning erbjuds alla barn i Helsingborg oavsett huvudman för verksamheten. Tillsyn tillämpas dels för att höja kvaliteten av våra förskolor och skolor och dels i ett förebyggande syfte genom att upplysa om eventuella brister så att huvudmannen kan åtgärda dessa.

Skolinspektionen ansvarar för tillsyn av kommunala verksamheter samt fristående grundskolor, gymnasieskolor och särskolor m.fl. Barn- och utbildningsnämnden ansvarar för tillsynen av fristående förskolor, fritidshem (som inte är knutna till en fristående skola) och pedagogisk omsorg det vill säga den verksamhet som drivs av en annan huvudman än kommunen.

Fristående förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg

I Helsingborg finns cirka 90 kommunala förskolor samt ungefär 65 fristående förskolor och pedagogisk omsorgsenheter. Kommunen har skyldighet, enligt Skollagen 26 kap, att utföra tillsyn och kontrollera att dessa fristående verksamheter följer gällande lagar och förordningar. Fristående förskolor i Helsingborgs kommun granskas ungefär vart tredje år. Ett tillsynsbeslut upprättas efter ett besök i verksamheten och det beskriver hur väl förskolan uppfyller uppdragen i de nationella styrdokumenten. Om tillsynen resulterar i en bedömning att förskolan inte uppfyller skollagens och läroplanens krav på utbildning fattas beslut om ingripande och förskolan får möjlighet att åtgärda påtalade brister inom en viss tidsram.

Områden som kommunen inte har tillsynsansvar över:

  1. Kränkande behandling
  2. Diskriminering

Behandling av dessa ärenden utreds av Skolinspektionen eller Barn- och elevombudet.

Här kan du läsa mer om hur du gör en anmälan.

Läs Helsingborgs stads målprogram för 2015-2018.