Vad utvärderas?

Här kan du läsa vad som utvärderas på skol- och fritidsförvaltningen.

Dessa utvärderingar och uppföljningar genomförs:

 • Intern kontroll enligt av nämnderna fastställda kontrollplaner
 • Kundundersökningar
 • Kvalitetsredovisning, fördjupad analys
 • Prov- och betygsresultat
 • Riktad uppföljning och utvärdering
 • Skolors, förskolors och fritidsgårdars kvalitetsredovisningar
 • Statistik och nyckeltal inom förskola, skola och fritidsverksamhet
 • Jämförelser med andra

Utvärdering och uppföljning används för att:

 • Få fördjupade kunskaper
 • Följa upp om verksamheten utvecklas mot målen
 • Ge underlag för beslut
 • Utveckla verksamheten
 • Ge föräldrar, elever och andra intresserade medborgare information