Barn- och utbildningsnämnden

Barn- och utbildningsnämnden har tre tjänstegarantier, från förskola till gymnasium.

1. ”Vi garanterar alla barn i förskolan och alla elever i skolan minst en estetisk upplevelse eller kulturupplevelse per läsår, från tre års ålder tills de lämnar gymnasiet.”

Detta innebär att:

 • den estetiska upplevelsen eller kulturupplevelsen ska vara av professionell karaktär och hålla hög kvalitet.
 • barn och unga ska få skapa och reflektera kring upplevelsen tillsammans med lärare och pedagoger.
 • upplevelsen ska integreras i förskolans och skolans vardag.

2. ”Vi garanterar att ditt barn kan läsa och skriva efter sitt första skolår.”

Läsa

 • Eleven namnger i stort sätt alla bokstäver och vet hur de låter.
 • Eleven urskiljer ord ur meningar.
 • Eleven läser ord och enkla meningar med hjälp av både logografisk helordsläsning och ljudningsstrategin.
 • Eleven prövar att läsa om och korrigera sig själv på lärarens uppmaning.
 • Eleven visar förståelse för innehållet vid egen högläsning genom att kommentera och återge något av det lästa.
 • Eleven visar förståelse för lärarens högläsning genom att (utifrån sina egna referensramar*) samtala om innehållet och jämföra det med egna erfarenheter.

Skriva

 • Eleven har skrivriktningen klar för sig.
 • Eleven prövar att skriva för att kommunicera.
 • Eleven utforskar skrivandet genom att använda versaler och/eller gemener.
 • Eleven gör ofta mellanrum mellan orden.
 • Eleven kopplar ihop i stort sätt alla bokstavsljud med bokstäver.
 • Eleven bildar oftast meningar men markerar dem inte med stor bokstav och punkt mer än sporadiskt.

3. ”Vi garanterar att ditt barn kan räkna efter sitt första skolår.”

 • Eleven kan ramsräkna till minst 100.
 • Eleven kan räkna uppåt och nedåt från angivet tal inom talområdet 0-50.
 • Eleven kan ange vilket tal som kommer före och efter inom talområdet 0-100.
 • Eleven kan räkna/hoppa 10 steg i taget upp till 100.
 • Eleven kan förstå att antalet är detsamma oavsett om föremålen har olika storlek, flyttas om eller räknas från olika håll.
 • Eleven kan uppskatta antalet föremål utan att räkna.
 • Eleven kan läsa och skriva tal inom talområdet 0-20.
 • Eleven kan dela upp tal i två grupper i talområdet 1-10.
 • Eleven känner till begreppen hälften och dubbelt och kan använda de i talområdet 0-10.
 • Eleven kan se mönster och fortsätta på en talföljd.
 • Eleven kan fylla i vilka tal som saknas på en tallinje upp till 20.
 • Eleven kan storleksordna tal upp till 20.
 • Eleven kan addera och subtrahera tal inom talområdet 1-10.
 • Eleven kan hantera likhetstecknet och hitta ett tal som saknas

Om vi inte lever upp till garantin

En gemensam uppföljning görs årligen av barnens läs- och skrivförmåga. Dessutom arbetar alla lärarlag kontinuerligt med att följa upp varje elevs läs- och skrivkunnighet. För skolorna blir den tidiga uppföljningen en tydlig signal om att direkt sätta in kraftfulla åtgärder så att alla elever verkligen når upp till målen. Du som förälder kommer naturligtvis att informeras.

Om du har synpunkter

Du kan lämna synpunkter på barn- och utbildningsnämndens tjänstegarantier via e-tjänst om du inte tycker att vi lever upp till garantin. Du kan också höra av dig direkt till ditt barns förskola eller skola. Du kan prata med ditt barns lärare eller mentor, eller ta kontakt med förskolechefen eller rektorn.

Det går bra att besöka eller skicka ett brev till:

Skol- och fritidsförvaltningen
Postadress: 251 89 Helsingborg
Besöksadress: Östra allén 16 .