Idrotts- och fritidsnämnden

Idrotts- och fritidsnämnden har två tjänstegarantier för Fritid Helsingborg.

1. “Vi garanterar att den öppna fritidsverksamheten erbjuder aktiviteter för ungdomar varje helgfri lördag.”

2. “Vi garanterar att det årets alla dagar finns inom- eller utomhusanläggning öppen för verksamhet.”

Om vi inte lever upp till garantin

Utfallet följs upp vid tertialens slut, för att se hur inkomna önskemål har hanterats. Om det visar sig att garantin inte uppfyllts avsätts extra resurser för att säkerställa att systemet fungerar så att garantin uppfylls.

Om du har synpunkter

Du kan lämna synpunkter på idrotts- och fritidsnämndens tjänstegarantier via e-tjänst om du inte tycker att vi lever upp till garantin. Du kan också höra av dig direkt till den verksamhet det gäller.

Det går bra att besöka eller skicka ett brev till:

Skol- och fritidsförvaltningen
Postadress: 251 89 Helsingborg
Besöksadress: Östra allén 16