Kulturnämnden

Kulturnämnden har en tjänstegaranti för medborgare som söker kulturstöd. 

Beslut om arrangemangsstöd ska lämnas till sökande senast två veckor efter ansökningsperiodens utgång. Beslut om verksamhetsstöd ska lämnas till sökande senast den 30 september.

Beslut om kulturstöd: Snabb handläggning av ärenden där personer och föreningar söker kulturstöd från kulturnämnden är viktigt för att arrangemangen och projekten ska kunna genomföras på ett bra sätt. Det är också viktigt att man som privatperson eller förening snabbt får svar på om den ansökan man har lämnat in inte berättigar till stöd. Kulturnämnden garanterar att vi ska fatta beslut och lämna besked om kulturstöd till sökande senast två veckor efter ansökningsperiodens utgång, och att beslut om verksamhetsstöd lämnas till sökande senast den 30 september.

Om vi inte lever upp till garantin

I de fall då du eller någon annan upplever att vi inte har följt tjänstegarantin gör vi en utvärdering av situationen. Alla synpunkter och klagomål som vi tar emot dokumenteras. Du kan alltid vara anonym, men om du uppger namn och adress så skickar vi en bekräftelse till dig när vi har tagit emot dina åsikter. Där talar vi även om vem som tar hand om ärendet. När vi har utrett ditt ärende får du besked om hur vi ska rätta till problemet och förbättra verksamheten.

Om du har synpunkter

Du kan lämna synpunkter på kulturnämndens tjänstegarantier via e-tjänst om du inte tycker att vi lever upp till garantin. Du kan också kontakta Helsingborg kontaktcenter på telefon 042-10 50 00.