Stadsbyggnadsnämnden

Stadsbyggnadsnämnden har sju tjänstegarantier, det handlar om att vår stad ska upplevas som välvårdad och trygg och att du ska få bra service när du kontaktar oss. 

1. “Vi hanterar remisser från polisen om tillstånd för uteserveringar inom fem arbetsdagar .”

Det är av vikt att vi möjliggör en snabb hantering inför beslut till sökande krögare.  Genom att ge svar på polisens remisser möjliggör vi en snabb hantering inför beslut till sökande krögare.

Vi förväntar oss att:

 • Sökande tar kontakt med polis i rimlig tid innan önskad tid för uteservering.

2. “Vi sanerar klotter och tar bort olaga affischering inom tre arbetsdagar.”

Det är av vikt för oss att Helsingborgs stad upplevs som välvårdad från klotter och ett steg närmre en renare stad.

Vi förväntar oss att:

 • Den som upptäcker klotter och olaga affischering informerar oss via helsingborg.se eller via vårt kontaktcenter.

3. “Vi följer tidplanen vi upprättat tillsammans med kunden för nybyggnad och tillbyggnad större än 1 000 kvadratmeter samt ändrad användning för fastigheter större än 500 kvadratmeter.”

Det är av vikt att underlätta för företag som har större och komplexa projekt med kort framförhållning och ett högt allmänintresse så att de kan planera rätt och förutse bygglovsprocessen både innehållsmässigt och tidsmässigt.

Vi förväntar oss att:

 • Sökande i god tid tar kontakt med vårt företagsteam.
 • Kompletta handlingar levereras i enlighet med överenskommelse.

4. “Vi utför husutstakning inom fem arbetsdagar.”

Husutstakningen är ofta ett första steg i en lång byggprocess. Många gånger har du som kund redan bokat entreprenörer vid kontakt med oss och därför är det av vikt att vi på kort tid kan leverera vår tjänst. Vi ger dig som kund två olika valmöjligheter när det gäller husutstakning:

Alternativ 1

I ett första skede stakar kart- och mätenheten grovt ut var byggnaden ska placeras samt sätter den färdiga höjden på en sticka eller liknande. (Detta moment sker inom fem dagar från beställning). Därefter återkommer kart- och mätenheten till fastigheten enligt överenskommelse med byggherren för att staka byggnaden fint på profiler som då är uppsatta av byggherren (eller entreprenören).

Alternativ 2

Kart- och mätenheten kommer till fastigheten för att staka ut byggnaden i ett skede. Kart- och mätenheten markerar grovt var byggnaden ska placeras. Byggherren följer omedelbart upp iordningställande av profiler. Kart- och mätenheten sätter därefter höjder på profiler samt finutstakar byggnaden.

Vi förväntar oss att:

 • Utstakning beställs när byggherren har fått startbesked från bygglovsavdelningen.
 • Beställning av husutstakning sker genom Helsingborg kontaktcenter.
 • Beställningen omfattar enbostadshus eller andra mindre byggnader och inte större bostadsområde i sin helhet.
 • Eventuella reviderade ritningar är tillhanda kart- och mätenheten senast två dagar innan utstakning.

5. “Ingen ska vara utan dricksvatten i mer än tio timmar vid tekniska problem i stadens vattenledningar. (Gäller ej vid otjänligt vatten.)”

Du som brukare i staden ska alltid ha tillgång till tjänligt dricksvatten och därför ska åtgärder av tekniska problem vid våra vattenledningar ske snarast möjligt. Om åtgärd inte går att vidta inom tio timmar från rapporterad skada så ska vattentankar placeras ut inom 500 meter från din bostad. Vid en vattenläcka informeras allmänheten via Radio Malmöhus, stadens hemsida, tidningar och övrig media.

På samma sätt informeras det om var vattentankar sätts ut och vid behov eventuella avstängningar av gator.

Vi förväntar oss:

 • Att fel rapporteras snarast möjligt.
 • Att vattenledningar och system innanför din tomtgräns är i sin ordning och fungerar.

6. “Vi åtgärdar fel som innebär säkerhetsrisker på stadens lekplatser inom en arbetsdag “

Det ska vara säkert att leka och vistas på lekplatser i Helsingborg. Dina barn ska inte skada sig på grund av bristande underhåll från vår sida och du som förälder ska känna dig trygg när dina barn besöker någon av stadens lekplatser.

Anmälda fel som innebär säkerhetsrisker åtgärdas inom en arbetsdag efter det att din anmälan har inkommit. Åtgärd vid brister och fel på lekplatsen innebär i första hand avhjälpning av fel och om det inte är möjligt då vi exempelvis saknar reservdelar, så ska information om felet skyltas upp och vid behov ska lekplatsen eller attraktionen stängas tillfälligt. Andra typer av fel, som inte innebär säkerhetsrisk, kan ta längre tid att åtgärda.

På samtliga av våra lekplatser genomförs en mindre veckotillsyn och en större årlig översyn och vi skyltar våra lekplatser med lekplatsnummer samt telefonnummer för felanmälan. Vi förväntar oss att du som upptäcker fel och brister snarast möjligt informerar oss om detta.

Vi förväntar oss att:

 • Den som upptäcker fel och brister snarast möjligt informerar via helsingborg.se eller Helsingborg kontaktcenter om upptäckta fel.

7. “Vi fattar beslut inom fem arbetsdagar för enkla fasadändringar som kräver bygglov samt vid anmälan om eldstad”

Om vi inte lever upp till garantierna

Vi kommer att följa upp resultatet av våra tjänstegarantier tre gånger per år i samband med tertialbokslut och årsbokslut. Vi dokumenterar avvikelser och klagomål samt vidtar lämpliga åtgärder som sedan rapporteras från avdelningsnivå till förvaltningens ledningsgrupp och vidare till stadsbyggnadsnämnden.

Om du har synpunkter

Du kan lämna synpunkter på stadsbyggnadsnämndens tjänstegarantier via e-tjänst om du inte tycker att vi lever upp till garantin. Du kan också höra av dig direkt till Helsingborg kontaktcenter. Besök oss på Stortorget 17 (karta) eller ring oss på 042-10 50 00.

Det går även bra att skicka ett brev till:

Stadsbyggnadsförvaltningen
Postadress: 251 89 Helsingborg