Vård- och omsorgsnämnden

Vård- och omsorgsnämnden har sju tjänstegarantier inom omsorgen för äldre och personer med funktionsnedsättning.  

  • Vi garanterar att personalen bemöter dig på ett bra sätt.
  • Vi garanterar att från och med 80 år erbjuds du som inte har någon beviljad insats, vartannat år ett personligt besök från vård- och omsorgsförvaltningen då du kan få information om vården och omsorgen i Helsingborg.
  • Vi garanterar att vi meddelar dig i förväg vid tillfälliga förändringar.
  • Vi garanterar att du som bor på särskilt boende alltid får välja mellan två näringsriktiga middagsrätter.
  • Vi garanterar att du har en genomförandeplan och en kontaktman från att insatsen har påbörjats.
  • Vi garanterar att du får information om hur du överklagar ett myndighetsbeslut.
  • Vi garanterar att du får information om hur du går tillväga om du har klagomål på din vård och omsorg.

Därför valde vi just den här tjänstegarantin

Vår tjänstegaranti innehåller delar som är nödvändiga för att alla som tar del av stadens vård och omsorg ska få ett gott stöd och ha inflytande över den hjälp de får.

Om vi inte lever upp till garantin

I de fall då du eller någon annan upplever att vi inte har följt tjänstegarantin gör vi en utvärdering av situationen. Alla synpunkter och klagomål som vi tar emot dokumenteras samt hanteras i vårt ärendesystem. Du kan alltid vara anonym. Status på ditt ärende kan du följa här. När vi har utrett ditt ärende får du, ifall du angett kontaktinformation, besked om hur vi ska rätta till problemet och förbättra verksamheten.

Om du har synpunkter

Du kan lämna synpunkter på vård- och omsorgsnämndens tjänstegarantier via formulär om du inte tycker att vi lever upp till garantin.

Du kan även höra av dig direkt till vård- och omsorgsförvaltningen. Synpunkter och klagomål kan lämnas både muntligt och skriftligt, direkt till ansvarig chef eller till vård- och omsorgsförvaltningens centrala klagomålsfunktion. Klagomålsfunktionen når du genom att ringa Helsingborg kontaktcenter, telefon 042-10 50 00.

Vi garanterar att ditt klagomål behandlas seriöst och att du blir kontaktad inom en vecka.

Behandling av personuppgifter

Vi kan komma att behöva spara och behandla personuppgifter om dig, så som namn, adress, telefonnummer och e-post. Syftet med en sådan behandling är för att kunna administrera dina synpunkter/klagomål enligt gällande lagstiftning.

Vid varje behandling av personuppgifter tillämpar vi gällande integritetslagstiftning. Den rättsliga grunden för att behandla dina personuppgifter är att behandlingen är nödvändig för att utföra en uppgift av allmänt intresse eller ett led i myndighetsutövningen. Dina uppgifter kommer att sparas och gallras utifrån vård- och omsorgsförvaltningens beslut om gällande hanteringsanvisningar för dokumentering.

De personuppgifter vi behandlar om dig kommer att diarieföras samt att vi kan komma att dela dina personuppgifter med en tredje part, förutsatt att vi är skyldiga att göra så enligt lag, dock kan det kommas att omfattas av sekretesslagens regler. Vi kommer vi aldrig att överföra dina uppgifter till ett land utanför EU.

Personuppgiftsansvarig är vård- och omsorgsnämnden. Du har rätt att kontakta oss om du vill ha ut information om de uppgifter vi har om dig, för att begära rättelse, överföring eller för att begära att vi begränsar behandlingen, för att göra invändningar eller begära radering av dina uppgifter. Detta gör du enklast genom att kontakta oss på vardomsorg@helsingborg.se. Du når vårt dataskyddsombud på 042- 10 50 00. Om du har klagomål på vår behandling av dina personuppgifter har du rätt att inge klagomål till tillsynsmyndigheten Datainspektionen.