Det här beslutade kommunfullmäktige den 16 november

Under tisdagen den 16 november behandlade kommunfullmäktige bland annat förslag om särskilda insatser för skola, vård och omsorg samt trygghet år 2022 samt förslag på att bevilja medel för att stärka Helsingborg Citys verksamhet 2022 och framåt.

Nedan kan du läsa om några av de ärenden som behandlades under sammanträdet.

Förslag till särskilda insatser för skola, vård och omsorg samt trygghet år 2022

På grund av ett starkt resultat år 2021 har kommunfullmäktige beslutat att Helsingborgs Stads Förvaltning AB ska skjuta upp utbetalningen av Öresundskraft AB:s utdelning till staden till efter 2021. Nu föreslås att 36, 8 miljoner kronor av dessa pengar betalas ut till stadens nämnder år 2022.

Syftet är göra det möjligt att genomföra särskilt utvalda engångsinsatser för stadens invånare och företag. Läs förslaget om särskilda insatser för skola, vård och omsorg samt trygghet år 2022 (Helsingborgs stads diarier).

Förslag på att bevilja medel för att stärka Helsingborg Citys verksamhet 2022 och framåt

Förslaget innebär att:

  • Helsingborg City ska beviljas 5 miljoner kronor för kraftsamlande åtgärder.
  • öka anslaget till Helsingborg City med 1,3 miljoner kronor från och med 2022 och finansiera ökningen med medel ur kommunstyrelsens anslag för oförutsedda behov samt att man tar hänsyn till finansieringen för 2023 och framåt i det kommande budgetarbetet.
  • Näringslivsfonden Corona med resterande fondmedel (726 000 kronor) omvandlas till en fond för initiativ som stärker city.

Läs förslaget om att bevilja medel för Helsingborg City (Helsingborgs stads diarier).

Förslag på att tillsätta en visselblåsarfunktion i Helsingborgs stad

I september 2021 beslutade Riksdagen om en ny lag som innebär ett starkare skydd för den som anmäler allvarliga missförhållanden på en arbetsplats. Det innebär att staden behöver tillsätta en särskild funktion för att ta emot och utreda anmälningarna från visselblåsarna. Läs förslaget om att tillsätta en visselblåsarfunktion (Helsingborgs stads diarier).

Marköverlåtelseavtal om fastigheten Ryktborsten 2 i Laröd

Helsingborgs stad vill överlåta fastigheten Ryktborsten 2 i Laröd till företaget Riksbyggen ekonomisk förening för 25 015 000 kronor. Företaget planerar att bygga 48 bostäder i form av lägenhetshus och radhus (bostadsrätter). Det rör sig om större lägenheter, tre till sex rum och kök. Kvarteret Ryktborsten ligger i norra Laröd och angränsar till Ridvägen. Fastigheten omfattas av detaljplan för fastigheten Ryktborsten 1 m.fl., Laröd, Helsingborgs stad (visa på karta).

Läs förslaget om marköverlåtelseavtal om fastigheten Ryktborsten 2 i Laröd (Helsingborgs stads diarier).

Marköverlåtelseavtal om fastigheten Berga 3:6 i Brohult

Helsingborgs stad vill överlåta fastigheten Berga 3:6 i Brohult till Helsingborgshem AB för 2 226 000 kronor. Det rör sig om sex lägenheter med tre rum och kök samt fyra lägenheter med fem rum och kök.

Bostäderna är tillfälliga modulbostäder som byggdes år 2015 i samband med flyktingmottagandet. Nu undersöks möjligheterna att göra bostäderna permanenta och i samband med detta även höja standarden på dem. Kvarteret angränsar till Brohultsvägen och ligger norr om Drottninghög samt väster om Dalhem. Fastigheten omfattas av detaljplan för fastigheten Berga 3:6 i Brohult, Helsingborgs stad (visa på karta).

Läs förslaget om marköverlåtelseavtal om fastigheten Berga 3:6 i Brohult (Helsingborgs stads diarier).

Förslag till ett ramavtal om del av fastigheterna Påarp 7:1, Påarp 1:12, Krokstorp 2:1 samt Borstnejlikan 1 i Påarp

Helsingborgs stad har tagit fram ett förslag till ramavtal med Götenehus AB. Avtalet har tagits fram på grund av det detaljplanearbete som kommer att påbörjas inom del av fastigheterna Påarp 7:1, Påarp 1:12, Krokstorp 2:1 samt Borstnejlikan 1 i nordvästra delen av Påarp. Idag är området i huvudsak åkermark samt idrottsplats.

Syftet med detaljplanen är att pröva möjligheten att bygga cirka 100 nya bostäder samt en förskola. Ramavtalet reglerar kostnader i planskedet samt sätter ramarna för hur byggandet ska genomföras. Läs förslaget till ett ramavtal om del av fastigheterna Påarp 7:1, Påarp 1:12, Krokstorp 2:1 samt Borstnejlikan 1 i Påarp (Helsingborgs stads diarier).

Riktlinjer för att ta emot en gåva eller en donation

I riktlinjerna anges stadens villkor med de kriterier som ska vara uppfyllda för att ta emot en gåva eller en donation. Av riktlinjerna framgår att nämnden själv kan besluta om att ta emot gåvan eller inte, under förutsättning att gåvans marknadsvärde inte överstiger 1 000 000 kronor. Beslutet ska anmälas till kommunstyrelsen. Om gåvan överstiger 1 000 000 kronor ska det fattas ett beslut av kommunfullmäktige. Läs förslaget till riktlinjer för att ta emot en gåva eller en donation (Helsingborgs stads diarier).

Förslag till ändrade taxor för sotning och brandskyddskontroll från och med 1 januari 2022

Taxan kommer att revideras årligen med fastställd sotningsindex som Sveriges Skorstensfejarmästares Riksförbund och Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) har kommit överens om. Läs förslaget till ändrade taxor för sotning och brandskyddskontroll (Helsingborgs stads diarier).

Förslag till ändrade avgifter för felparkering

  • Järnvägskorsning: föreslås ändras från 1 300 kronor till 1 000 kronor då det är ett stannaförbud men anses inte vara en överträdelse där vi ska markera särskilt.
  • Överträdelse på gågata, gångfartsområde och cykelgata: föreslås ändras från 1 000 kronor till 800 kronor då överträdelsen i grunden är ett parkeringsförbud och inte stannaförbud.
  • Överträdelse med gammal beskrivning ”Terräng inom tättbebyggt område” ändras till ”Inom område som är terräng” då staden via lokal trafikföreskrift kan reglera väg som tillhör staden (till exempel de fem meter utanför körbanan som räknas in till en väg där kommunen är väghållare) även utanför tättbebyggt område.
  • Överträdelse ”Inom 30 meter från en plankorsning”: föreslås ändras från 1 000 kronor till 800 kronor då överträdelsen i grunden är ett parkeringsförbud och inte stannaförbud.

Läs förslaget till ändrade avgifter för felparkering (Helsingborgs stads diarier).

Rätt att ta beslut om att sänka eller avstå från att ta ut vissa avgifter inom socialnämndens verksamhetsområde

Förslaget innebär att socialnämnden har rätt att besluta om att sänka eller avstå från att ta ut avgifter inom:

  • ansökan, anmälan och tillsyn enligt lag om tobak och liknande produkter
  • försäljning av folköl och receptfria läkemedel
  • ansökan, anmälan och tillsyn av serveringstillstånd.

Detta om det finns särskilda skäl med hänsyn till verksamhetens art, omfattning, behov, nedlagd handläggningstid eller övriga omständigheter. Läs förslaget om rätten att ta beslut om att sänka eller avstå från att ta ut vissa avgifter inom socialnämndens verksamhetsområde (Helsingborgs stads diarier).