Det här tar kommunfullmäktige upp den 17 november

På tisdag den 17 november kommer kommunfullmäktige bland annat att behandla förslag om höjda avgifter inom vård- och omsorgsnämndens verksamhetsområde samt planerna på en moské på Väla Södra industriområde.

Här är några av de ärenden som tas upp. I diariet kan du läsa alla ärenden som tas upp i kommunfullmäktige den 17 november.

Avgifter för omsorg i ordinärt boende och hemsjukvård 2021

I januari 2020 beslutade kommunfullmäktige att höja avgifterna för omsorg i ordinärt boende och hemsjukvård i två steg: den 1 februari 2020 samt 1 januari 2021. I januari 2021 höjs omsorgsavgiften i ordinärt boende till 700 kronor i månaden och avgiften för hemsjukvård till 500 kronor i månaden.

Exploateringsavtal för del av fastigheterna Filborna 30:1 och Drottninghög västra 2

Helsingborgs stad har tagit fram ett förslag på exploateringsavtal för del av fastigheterna Filborna 30:1 och Drottninghög västra 2. Fastigheterna omfattas av detaljplanen Drottninghög västra 2 med flera. Planområdet ligger mellan Gulkullagatan och Vasatorpsvägen. Här hittar du förslaget till detaljplan, Drottninghög västra 2 med flera.

Samrådshandlingen till detaljplanen tillåter Helsingborgshem AB att förtäta befintlig byggnation och skapa cirka 320 nya lägenheter, centrumverksamhet och ett parkeringshus inom detaljplanens område.

Marköverlåtelseavtal för fastigheten Gruslådan 1 på Väla Södra industriområde

Helsingborgs stad vill överlåta fastigheten Gruslådan 1 på Väla Södra III för 5 952 000 kronor. Exploatören Helsingborgs Moské Ahelalsunnah planerar byggnader för religiös verksamhet. Två byggnader ingår i planen: en samlingslokal och en för kommersiella lokaler.

Staden vill köpa två områden inom fastigheten Hyllstorp 3:7 öster om Väla köpcentrum

Staden föreslås köpa två områden inom fastigheten Hyllstorp 3:7 öster om Väla köpcentrum. Område 1 är på 20,5 hektar och priset är satt till 14 200 000 kronor, område 2 är på 2,75 hektar och priset är satt till 600 000 kronor. Område 1 är utpekat som ett utvecklingsområde enligt Översiktsplan 2021.