Det här beslutade kommunfullmäktige den 21 september

Under tisdagen den 21 september behandlade kommunfullmäktige bland annat förslag om ett lokalprogram för Stadsbiblioteket. Ett lokalprogram beskriver vilka rum och funktioner som lokalerna i biblioteket ska innehålla.

Se webbsändningen från kommunfullmäktiges sammanträde den 21 september.

Nedan kan du läsa om några av de ärenden som behandlades under sammanträdet. I diariet hittar du alla ärenden som behandlades i kommunfullmäktige den 21 september.

Godkännande av övergripande version av lokalprogram för om- och tillbyggnad av stadsbiblioteket

Stadsbiblioteket ska byggas om och byggstarten är planerad till 2023. I dialog med invånarna i Helsingborg har det nu tagits fram ett förslag till en övergripande version av ett lokalprogram. Ett lokalprogram beskriver vilka rum och funktioner som lokalerna i biblioteket ska innehålla. Läs förslaget till lokalprogram för Stadsbiblioteket (Helsingborgs stads diarier). Det nya stadsbiblioteket ska stå klart 2026.

Marköverlåtelseavtal för Kalken 1 och 3, Pålsjö

Helsingborgs stad vill överlåta Kalken 1 och 3 på Pålsjö för 17 150 000 kronor till MPD Sienna Grund 2 AB (Midroc). Entreprenören planerar att bygga 57 lägenheter (bostadsrätter).

Planområdet ligger vid Pålsjö kyrkogård, krematoriet och Pålsjö skog och omgärdas av Romares väg och Senderödsvägen. Detaljplanen medger elva kvarter för bostadsbebyggelse med möjlighet för serviceverksamhet i den nordvästra delen av planområdet. I detaljplanen ingår också ett kvarter som har plats för en förskola för cirka 150 barn. Detaljplanen innefattar även parker och grönstruktur. Kalken 1 och 3 omfattas av detaljplan för Pålsjö 1:1 m.fl., Senderödsvägen, Pålsjö. Hitta Pålsjö 1:1 på kartan över gällande detaljplaner.

Läs förslaget på marköverlåtelseavtal för Kalken 1 och 3, Pålsjö (Helsingborgs stads diarier).

Utvecklingsplan för Karantänen 1

Karantänen 1 i Norra Hamnen var ursprungligen en byggnad där man karantänsförvarade djur som kommit in i Sverige från andra länder. Byggnaden behöver nu rustas upp samt att man vill pröva möjligheten att använda den tillfälligt under stadsmässan H22 nästa år. Man vill också pröva att inleda en medborgardialog under hösten 2021 för att få en inriktning på hur området kan utvecklas. Läs förslaget till utvecklingsplan för Karantänen 1 (Helsingborgs stads diarier).

Exploateringsavtal för fastigheten Helsingborg Ljusekulla 1:12

Staden har tagit fram ett förslag på exploateringsavtal med Skanska Mark och Exploatering Bygg AB. Avtalet gäller fastigheten Ljusekulla 1:12 som är ett markområde som ägs av Skanska. Exploateringsavtalet innebär att staden kan bygga ut mark som i detaljplanen beskrivs som allmän plats inom Ljusekulla 1:12. I exploateringsavtalet ingår också att staden köper två byggrätter; ett område där det planeras för en bensinmack och ett område där det planeras för verksamheter som kontor, idrott, racketsport och restauranger. Läs förslaget till exploateringsavtal för fastigheten Helsingborg Ljusekulla 1:12 (Helsingborgs stads diarier).

Detaljplan för del av fastigheten Ljusekulla 1:12 med flera

Detaljplanen gör det möjligt att etablera mindre verksamheter med nära anslutningar till Österleden, E4/E6/E20, Gustavslund, Långeberga och Östra Ramlösa etapp 1 som ligger precis söder om Fältarpsvägen. Detaljplanen gör det också möjligt att flytta bensinmacken närmast korsningen Ljusekullavägen-Fältarpsvägen till området. Läs förslaget till detaljplan för del av fastigheten Ljusekulla 1:12 med flera (Helsingborgs stads diarier).

Hitta Ljusekulla 1:12 på kartan över gällande detaljplaner.

Avsiktsförklaring mellan fastigheterna Östra Ramlösa 1:29 samt del av Östra Ramlösa 1:2 och Östra Ramlösa 1:25, Norra Ekeberga

Staden vill teckna en avsiktsförklaring med bolaget Viola Epirota AB. Bolaget vill planlägga del av fastigheten Östra Ramlösa 1:29 m fl. Det handlar om ett område på cirka 90 hektar som ligger i höjd med Långeberga industriområde men på östra sidan om E6an. Området kallas Norra Ekeberga. Målet är att göra det möjligt för företag att etablera sig på platsen. Läs förslaget till avsiktsförklaringen (Helsingborgs stads diarier).

Bevarandeprogram