Det här beslutade kommunfullmäktige den 22 januari

Den 22 januari hade kommunfullmäktige sitt första sammanträde för i år. Då diskuterades bland annat ett förslag till exploateringsavtal för ett område vid Ängelholmsvägen och ett förslag på nya bostäder på Gustavslund.

Här är några av de ärenden som togs upp i kommunfullmäktige den 22 januari. I diariet kan du läsa alla ärenden som togs upp.

Exploateringsavtal och detaljplan för fastigheten Jupiter 11, Norra infarten

Helsingborgs stad har tagit fram ett förslag på exploateringsavtal för fastigheten Jupiter 11 stadsdelen Norra infarten. Området avgränsas i sydost av Ängelholmsvägen och i sydväst av Grenadjärgatan. Detaljplanen är det första steget till en förändring och förtätning inom stadsdelen Norra infarten och ligger i linje med Stadsplan 2017 och planprogrammet för området. Planen tillåter kontor och centrumverksamheter och syftet är att skapa en mer blandad och flexibel användning inom området. Här hittar du förslaget till detaljplanen för fastigheten Jupiter 11.

Marköverlåtelseavtal för fastigheten Hällegås 1, Hällegås 2, Norrgås 1 och Snöfager 2 på Gustavslund

Helsingborgs stad vill överlåta fastigheterna Hällegås 1, Hällegås 2, Norrgås 1 och Snöfager 2 på Gustavslund för 18 000 608 kronor. Exploatören planerar att bygga 40 bostäder med en blandning av radhus och friliggande grupphus. Området ligger mellan Mangårdsgatan och Österleden, cirka 4 kilometer sydöst om Helsingborgs centrum. Fastigheten omfattas av detaljplan för del av fastigheten Husensjö 9:25, Gustavslund (Gustavslunds tredje etapp). Öppna kartan som visar detaljplaner här.

Förslag till ny taxa för Helsingborgs stads allmänna vatten- och avloppsanläggning

Nordvästra Skånes Vatten och Avlopp AB (NSVA) föreslår ny taxa för Helsingborgs stads allmänna vatten- och avloppsanläggning som ska gälla från och med 1 april 2019.