Det här beslutade kommunfullmäktige den 23 oktober

Den 23 oktober sammanträdde nya kommunfullmäktige för första gången. Då valdes bland annat ny kommunstyrelse, nya kommunalråd samt ny ordförande för kommunfullmäktige.

Kommunfullmäktige tisdagen den 23 oktober var det första sammanträdet efter valet. Då gjordes det nya val av bland annat kommunfullmäktiges presidium och revisorer till revisorskollegiet. Kommunfullmäktiges ordförande för mandatperioden 2018–2022 blir Mats Sander (M).

Men man tog också upp andra ärenden:

Godkännande av delårsbokslut augusti 2018 för Helsingborgs stad – uppföljning av mål, ekonomi och systematiskt arbetsmiljöarbete

Sammanfattningsvis visar rapporten att:

  • Helsingborgs stads koncern redovisar ett resultatutfall för perioden januari – augusti 2018 på 283 miljoner kronor med en helårsprognos på 393 miljoner kronor.
  • Helsingborgs stad redovisar ett resultatutfall efter augusti på 355 miljoner kronor och en helårsprognos på 412 miljoner kronor vilket överstiger den finansiella målsättningen på 154 miljoner kronor. I det förväntade årsresultatet ingår jämförelsestörande poster om 254 miljoner kronor.

Helsingborgs stad köper fastighetsbolaget Idemax AB

Helsingborgs stad köper fastighetsbolaget Idemax AB av Helsingborgshem AB. Bolaget äger fastigheten Asien 17 som ligger strategiskt i H+-området, det största stadsförnyelseprojektet i Helsingborg i modern tid. Här kan du läsa mer om stadsförnyelseprojektet H+.

I diariet kan du läsa alla ärenden som togs upp i kommunfullmäktige den 23 oktober.