Detta beslutade kommunfullmäktige den 22 augusti

Tisdagen 22 augusti samlades kommunfullmäktige till första mötet efter sommaren.

Kommunfullmäktige tog bland annat upp frågor om markförsäljning och vattentaxa.

Godkännande av marköverlåtelseavtal avseende fastigheterna Busa 1, Björna 1, Blacka 1, Broka 1, Boja 1 och Blomstra 1, Gustavslund

Fullmäktige godkände avtalet. Det innebär att fastigheterna säljs till Skanska Mark och Exploatering Nya Hem AB för  17 836 029 kronor. Exploatören vill bygga 57 bostäder på området, med en blandning av radhus, kedjehus och friliggande grupphus.

Antagande av detaljplan för del av fastigheten Gamla Staden 1:1, Gröningen, Helsingborgs stad

Syftet med detaljplanen är att förtydliga användning och avgränsning för
verksamheterna i området och att reglera allmän mark. Detaljplanen innebär också en
översyn av behovet av åtgärder kopplade till kommande klimatförändringar och stigande
havsnivåer. Fullmäktige godkände detaljplanen.

Antagande av taxa för Helsingborgs stads allmänna vatten- och avloppsanläggning

Fullmäktige antog förslaget om att höja VA-taxan. Flera stora investeringsprojekt med utbyggnad av kommunalt spillvatten och i vissa fall även vatten, sker de närmaste åren. Anläggningsavgifterna täcker inte kostnaderna för utbyggnaden och därför föreslogs en en höjning.

Se sändning från kommunfullmäktige.

Kallelse till kommunfullmäktige 081722, pdf