Så beslutade kommunfullmäktige den 17 oktober

Kommunfullmäktige beslutade bland annat att godkänna ett marköverlåtelseavtal för fastigheten Stenåldern 1 vid Maria station. Det gör det möjligt att bygga nya bostäder och parkering. Kommunfullmäktige beslutade även att revidera dagvattenplanen och  ordningsföreskrifterna när det gäller fyrverkerier.

Kommunfullmäktige sammanträdde den 17 oktober.

Godkände Helsingborgs stads delårsrapport

Delårsrapporten för januari–augusti 2023 är ett viktigt verktyg för att kunna följa upp stadens ekonomi och de politiskt beslutade målen. Rapporten innehåller prognos, mål, ekonomi, systematiskt arbetsmiljöarbete samt nämnders och bolags verksamhetsuppföljning.

Rapporten visar ett resultat för koncernen på 576 miljoner kronor och en helårsprognos på 704 miljoner kronor. Helsingborgs stads resultat är 425 miljoner kronor och helårsprognosen är 574 miljoner kronor. Det överstiger den finansiella målsättningen på 194 miljoner kronor. Trots ekonomiskt utmanande tider ser staden alltså ut att få ett positivt resultat. Det beror delvis på ökade stadsbidrag från regeringen och ökade skatteintäkter.

Godkände en rapport inom Green City Accord

Helsingborgs stad är ansluten till den europeiska överenskommelsen om gröna och hälsosamma städer, kallad Green City Accord. Det innebär att staden aktivt ska arbeta för att nå miljömål inom fem olika områden till 2030. Miljöområdena är: luftkvalitet, vattenkvalitet och vattenhushållning, biologisk mångfald och ekosystem, avfall och cirkulär ekonomi och buller. Baslinjerapporten beskriver nuläget, vilka riktvärden som staden vill uppnå och vilka åtgärder staden behöver göra för att nå riktvärdena.

Godkände marköverlåtelseavtal för fastigheten Stenåldern 1, Maria station

Avtalet innebär att fastigheten överlåts till Peab markutveckling AB för en köpeskilling på 25 896 220 kronor. Tanken är att Peab ska bygga cirka 80 bostadsrätter. Det finns även planer på en parkeringsanläggning.

Revidera dagvattenplanen

Nordvästra Skånes Vatten och avlopp, NSVA har tillsammans med Helsingborgs stad tagit fram ett förslag på reviderad dagvattenplan. Syftet är att få en långsiktigt hållbar plan för dagvattenhantering.

Dagvatten är regn- och smältvatten som tillfälligt rinner ovanpå marken. Mängden dagvatten beror på till exempel nederbörd och avdunstning. Det finns en risk med dagvatten att det kan föra med sig föroreningar och orsaka översvämningar.

Kommunfullmäktige har beslutat om att revidera dagvattenplanen.

Revidera ordningsföreskrifter när det gäller fyrverkerier

Staden har utrett tidsbestämmelserna för när man får skjuta fyrverkerier. Förslaget är att nuvarande tidsbestämmelse från klockan 16.00 på nyårsafton till 04.00 nyårsdagen i ordningsföreskrifterna ersätts med tiden 20.00–01.00. Fyrverkerier bidrar till att skapa otrygghet och kan vara en fara för allmänheten.

Kommunfullmäktige har beslutat om att revidera ordningsföreskrifterna om fyrverkerier.

Här hittar du samtliga ärenden

I diariet kan du ta del av samtliga ärenden som tas upp den 17 oktober. 

Här hittar du äldre webbsändningar från kommunfullmäktige. 

Se kommunfullmäktiges sammanträde i efterhand

Du kan se kommunfullmäktiges sammanträde från den 17 oktober via webbsändning här på Youtube. 

Nya rutiner för besökare

Staden har nya rutiner för besökare/åhörare vid kommunfullmäktiges sammanträden från och med den 17 oktober. Det innebär förutom att ingången är ändrad till Rådhustorget att max 50 personer kan närvara på åhörarläktarna.

Om du som åhörare har väskor med dig kommer du att få dessa visiterade av väktare. Du kan också bli visiterad med metalldetektor.

Kontakta kommunen — en väg in

När du kontaktar oss är det kommunvägledarna på Helsingborg kontaktcenter som tar hand om dina frågor. Ditt ärende sparas och blir en allmän handling som kan komma att läsas av andra. Du hittar information om hur Helsingborgs stad behandlar personuppgifter längst ner på sidan.

Helsingborgs stad i sociala medier:
Facebook
Instagram
Linkedin

Öppettider

Måndag–onsdag: 08.00 - 17.00

Torsdag: 08.00 - 18.00

Fredag: 08.00 - 17.00

Avvikande öppettider kan förekomma i samband med röda dagar, samt dag innan röd dag.

Chatta

Få svar direkt – chatta med en kommunvägledare.

Besök

Besök oss på Helsingborg Kontaktcenter på Stortorget 17.

Ring

Prata med en kommunvägledare på telefon 042-10 50 00.