Helsingborg redovisar ett resultat på 316 miljoner kronor för 2017

Helsingborgs stad fortsätter att visa upp en stabil ekonomi med goda resultat. Den del som överstiger årets budget, som var 147 miljoner kronor, beror till mycket stor del på poster av tillfällig karaktär.

Stadens verksamheter redovisar såväl under- som överskott. Sammantaget uppgick verksamheternas överskott till 28 miljoner. Den enskilt största verksamhetsavvikelsen var att kostnaden för försörjningsstöd blev 32 miljoner (15 %) lägre än befarat. Nedan redovisas några större centrala budgetavvikelser.

OmrådeAvvikelse i miljoner kronorAnledning
Byggbonus33Statligt stöd för byggnation av bostäder.
Finansförvaltning 16Gynnsamt läge med negativa upplåningsräntor.
Bostäder till nyanlända37Framgångsrik bostadsförsörjning till nyanlända.
Pensioner före 199862Låg inflation minskade pensionsskulden.
Överskott oförutsett29Reserv för oförutsedda händelser är nästan intakt.
Skatteintäkter- 41Lägre skatteintäkter till kommunerna generellt.

Investeringstakten är fortsatt mycket hög. Strax över 900 miljoner har investerats under året där en mycket stor andel satsas inom skolans område. Årets kassaflöde täcker ungefär två tredjedelar av investeringsvolymen.

Helsingborg hade under 2017 en mycket hög tillväxt inom en rad områden. Antalet nystartade företag per 1 000 invånare var bland de högsta i landet, byggande av bostäder var fortsatt högt och många väljer Helsingborg som sin bostadsort med en kraftigt ökande befolkning som följd. Helsingborg ligger bäst till i näringslivsranking av landets större städer och SKL utsåg Helsingborg till Sveriges Kvalitetskommun där vi dessutom fick den med god marginal högsta kvalificeringspoängen som delats ut sedan starten 2002 och 170 kommunutvärderingar.

– Det är med tillfredsställelse jag ser tillbaka på ett på många sätt framgångsrikt 2017, säger Peter Danielsson, kommunstyrelsens ordförande.

– Vi har lyckats balansera hög tillväxt, med allt vad det kräver och samtidigt vara i framkant inom miljöområdet, med en fortsatt god ekonomi. Jag är särskilt glad över att antalet arbetstillfällen ökat mer än vår kraftiga befolkningstillväxt. Att fler människor kommer till sin rätt och försörjer sig själv är viktigt både för den enskilde och för vår gemensamma förmåga att finansiera skola, vård och omsorg, avslutar Peter Danielsson.

Stadens bokslut och årsredovisning kommer att behandlas av kommunfullmäktige under april.