Helsingborgs delårsbokslut – nu är prognosen klar

Helsingborg redovisar en resultatprognos, exklusive jämförelsestörande poster, på 158 miljoner, vilket överstiger budget med 4 miljoner.

Helsingborg växer så det knakar och kommer under året att investera nära en miljard där nya förskolor och grundskolor utgör en stor del.

– Det är viktigt att Helsingborg ännu ett år klarar att uppnå ett resultat som ligger i nivå med den ekonomiska målsättningen. På detta sätt skapas ett kassaflöde som håller nere stadens framtida upplåningsbehov, framhåller ekonomidirektör Ulf Krabisch.

Nämndernas följsamhet mot budget är inte lika påtaglig som under tidigare år.  Det är framförallt den så kallat mjuka sektorn, vård, skola och omsorg som redovisar ekonomiskt svaga prognoser.

– Vi behöver analysera och se över detta förhållande, upplyser kommunstyrelsens ordförande, Peter Danielsson. En god följsamhet mot det ekonomiska utrymme kommunfullmäktige anvisar är en nödvändighet för att långsiktigt säkra en god utveckling av staden.

Kommun- och landstingssektorernas skatteintäkter förväntas utvecklas svagt under några år. Detta sett i ljuset av att andelen barn och äldre i befolkningen utgör en allt större andel. Det är i dessa åldersgrupper kommuner har sina största utgifter. Unga under 20 år har till exempel en förväntad kostnad för staden runt 120 000 kronor per år där utbildningskostnaden svarar för över 80 procent.

– De kommande ekonomiska tiderna till trots har Helsingborg jämfört med flertalet kommuner en i grunden stabil ekonomisk ställning. Stadens verksamheter levererar genomgående tjänster av hög kvalité på alla plan. Många väljer att bosätta sig eller vistas i Helsingborg. Staden växer och utvecklas positivt inom många områden, varför det finns all anledning att se framtiden an med tillförsikt, avslutar Peter Danielsson.

Delårsbokslutet behandlas i kommunfullmäktige den 23 oktober.